اكنون من يك مسيحي هستم

اكنون من يك مسيحي هستم، يعني شخصي كه گناهانش توسط خدا بخشيده شده است و مطابق با تعاليم عيسي مسيح خداوند زندگي ميكند كه فرمود: “اگر مرا دوست داريد احكام مرا نگاه داريد” (يوحنا ١٥:١٤).

شما انتخاب درستي كرده ايد
تصميم شما در پذيرفتن عيسي مسيح به عنوان نجات دهنده شخصي خودتان و پيوستن شما به ميليونها مسيحي كه در سراسر جهان وجود دارند، حكيمانه ترين انتخابي است كه تاكنون انجام داده ايد . هنگامي كه بطور مرتب به پرستش خداوند در كليسايي كه مورد نظرتان است بپردازيد ، در بدن مسيح پذيرفته خواهيد شد.
حال كه مسيحي شده ايد يكي از نخستين چيزهايي كه متوجه آن خواهيد شد، تغييري است كه در طبيعت انساني شما ايجاد شده است. در مقابل توبه شما از گناهان و تعهدتان در پيروي از عيسي مسيح ، خداوند نيز گناهانتان را بخشيده و شما را مانند كودكي كه تازه به دنيا آمده، پاك و بيگناه ساخته است . عيسي اين را “تولد تازه” ناميد. او فرمود: “اگر كسي از سر نو مولود نشود ملكوت خدا را نمي تواند ديد” (يوحنا٣:٣).
آيه ديگري در كتابمقدس مي گويد: “پس اگر كسي در مسيح باشد خلقت تازه ايست. چيزهاي كهنه در گذشت اينك همه چيز تازه شده است” (دوم قرنتيان ٥: ١٧).
به عنوان يك “خلقت تازه” در مسيح، شما با آنچه قبلا بوده ايد تفاوت خواهيد داشت. زندگي شما يك زندگي پاك، پرثمر و مملو از پرستش خواهد بود كه به عيسي مسيح وقف شده است.

چگونه مي توانيد بفهميد كه يك مسيحي هستيد؟
احتمالا تاكنون متوجه شده ايد كه چگونه ديگر ايمانداران در ايمان مسيحي شان اطمينان دارند. سه طريق وجود دارد كه شما مي توانيد بطور يقين بدانيد كه يك مسيحي واقعي هستيد، اين سه طريق عبارتند از:
١. ايمان. ايمان، شناخت و داشتن يقين نسبت به چيزي است كه براي آن ممكن است هيچ دليل منطقي مشاهده نكنيد. مابه خدا ايمان داريم اگر چه او را نمي بينيم. ايمان داريم كه كتاب مقدس كلام خدا است اگر چه هزاران سال از نگارش آن مي گذرد.
كتاب مقدس بما مي گويد: “به خداوند عيسي مسيح ايمان آور كه تو و اهل خانه ات نجات خواهيد يافت” (اعمال رسول٣١:١٦). اين يك بنيان استوار و كتاب مقدسي است كه شما مي توانيد ايمانتان را بر روي آن بنا كنيد.
يك آيه مهم ديگر مي گويد: “زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد هلاك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد” ( يوحنا ١٦:٣).
اگر شما با تمام وجودتان وعده هاي كتاب مقدس را باور داريد ، مي توانيد با ايمان بدانيد كه حقيقتا يك مسيحي هستيد.
٢. واقعيت. اگر شما از گناهانتان توبه كرده ايد و عيسي مسيح را به عنوان نجات دهنده خودتان پذيرفته ايد، شما با تكيه بر واقعيت مي توانيد بدانيد كه نجات يافته ايد. چنين نيست كه شما روزي نجات خواهيد يافت، بلكه شما همين امروز از گناه نجات يافته ايد.
عيسي فرمود: آنكه به پسر ايمان آورده باشد حيات جاوداني دارد. (يوحنا ٣:٣٦). نجات يك تجربه خاص فردي است كه در يك زمان مشخص حاصل مي شود يعني زماني كه عيسي مسيح شما را از گناهانتان پاك مي سازد. اين روندي نيست كه به مسيحي شدن مي انجامد بلكه حالتي است كه شما فرزند خدا مي شويد. كلام خدا مي گويد: “اي حبيبان الان فرزندان خدا هستيم.” ( اول يوحنا ٢:٣).
٣. احساس. يكي از نشانه هايي كه بيانگر مسيحي بودن شما است، آن شادي و وجدي است كه شما به هنگام بودن با ديگر مسيحيان احساس مي كنيد. اين شادي و وجد همچنين در موقع خواندن كلام خدايا. سراييدن سرودهاي روحاني و پرستش و يا دعا كردن و گوش فرا دادن به موعظه كلام خدا به شما دست ميدهد . كتاب مقدس مي گويد كه روح خدا “برروحهاي ما شهادت مي دهد كه فرزندان خدا هستيم”  (روميان ١٦:٨).

سوالات
آيا شما اكنون يك مسيحي هستيد؟  چگونه مسيحي شديد؟ از كجامي دانيد كه نجات يافته ايد؟
شما هم اكنون مهمترين تصميم زندگيتان را گرفته ايد. با شركت مرتب در جلسات كليسايي، در ايمان جديدتان ثابت قدم باشيد.

اكنون كه من يك مسيحی هستم، بايد شاهدی براي مسيح باشم.
شاهد كسی است كه در مورد مسيح با ديگران چه با كلماتش و چه با اعمالش سخن می گويد. حال كه خداوند مرا از گناه نجات داده است، بايد مژده نجات را با همه در ميان بگذارم.
يك مسيحی يك شاهد است
شايد تا بحال متوجه شده باشيد كه بسياري از مسيحيان تا چه حد علاقه دارند درباره عيسی مسيح سخن بگويند.
هر كس كه خداوند را دوست دارد طبيعتاً می خواهد كه درباره او صحبت كند. يكي از بزرگترين انتظاراتی كه مسيح از ما به عنوان يك ايماندار مسيحي دارد اينست كه درباره او و آنچه كه براي انسانها انجام داده است سخن بگوييم.
قبل از آنكه عيسي به آسمان صعود كند، به پيروان خود فرمود:”در تمام عالم برويد و جميع خلايق را به انجيل موعظه كنيد” (مرقس ١٥:١٦). اندرياس حواري، الگوي خوبي از يك شاهد مسيحی نمونه می باشد. پس از آنكه عيسی در رود اردون تعميد گرفت. يوحنا و اندرياس در پي او بسوی مكاني كه عيسی در آنجا اقامت داشت روانه شدند. پس از آنكه اندرياس قسمت عمده آنروز را با خداوند گذرانيد، به جستجوی برادر خود شمعون پطرس رفت و به او گفت: “مسيح را كه ترجمه آن كرستس است يافتيم” (يوحنا ١: ٤١). و آنگاه پطرس را نزد عيسی آورد.
با وجود اينكه اكثر كساني كه ايمان مي آورند در جلسه كليسايي و بطور علني مسيح را در قلب خود مي پذيرند، در بيشتر موارد آنها در وهله اول توسط شهادت وفادارانه مسيحيان به انجيل علاقه مند گشته اند. دلايل متعددي براي اين امر وجود دارند كه عبارتند از:
(١) يك مسيحي عميقا به سعادت ابدي ديگران علاقه مند است،
(٢) يك مسيحي آنقدر به مسيح عشق مي ورزد كه نمي تواند درباره او ساكت بماند و
(٣) اكثر گناهكاران بدون اينكه از آنها دعوت شود به جلسه كليسايی نمی آيند.
هر مسيحی واقعي اين امر را مسئوليت شخصی و خوشي خود می داند كه در هر فرصت ممكن درباره عيسی شهادت دهد.
صحبت كردن در مورد كسي كه ما بيش از همه دوستش داريم مسئله مشكلی نيست.
يك مسيحي، مسيح را معرفی ميكند
حال كه شما يكي از پيروان مسيح شده ايد، نماينده شخصی او در ميان مردم گمگشده اطراف خود هستيد.
كتابمقدس می گويد: “ما سفيران مسيح هستيم”، (دوم قرنتيان ٢٠:٥)
به عنوان يك مسيحی شما بايد اين را وظيفه شخصي خود بدانيد كه در مورد مسيح سخن بگوييد و معرف او باشيد.
شما بايد در اولين فرصت ممكن با اعضاي خانواده، خويشاوندان و دوستانتان درباره آنچه كه خداوند در زندگيتان انجام داده است سخن بگوييد. هنگامي كه عيسی مردی ديو زده را كه در ميان قبرها سرگردان بود شفا داد به او گفت: “بخانه خود برگرد و آنچه خدا با تو كرده است حكايت كن پس رفته در تمام شهر از آنچه عيسی بدو نموده بود موعظه كرد” (لوقا ٣٩:٨)
يك مسيحي از كتاب مقدس نقل قول می كند
هنگامي كه عيسی در بيابان وسوسه شد با نقل قول نمودن آياتي از كلام خدا پاسخ شيطان را داد. شما نيز به منظور دادن پاسخ موثر به وسوسه های دنيا و فريبهاي آن احتياج داريد كه كتابمقدس را خوب بدانيد. حقيقتی را كه شما اعلام می كنيد در كلام خدا مكتوب است، بنابراين شما در شهادتتان غالباً نياز خواهيد داشت كه از كتابمقدس نقل قول كنيد.
با اين اطمينان براي مسيح شهادت دهيد كه مدتها بعد از آنكه از مخاطبين خود دور شديد، روح القدس به سخن گفتن با آنان ادامه خواهد داد.
يكبار گناهكاری از يك مسيحی پرسيد: “آيا شما كتاب مقدس را معتبر می دانيد؟”
مسيحی پاسخ داد: “بله، زيرا تجربه نجاتی كه در صفحات كتاب مقدس تشريح شده در زندگی من بوقوع پيوسته است”.
سوالات
اكنون كه شما يك مسيحي هستيد، آيا شاهدي براي مسيح می باشيد؟
آيا با ديگران درباره عيسی و آنچه كه او براي شما انجام داده است سخن می گوييد؟
شهادت دادن براي مسيح، شما را يك مسيحی نيرومند می گرداند و به شما فرصتی مي دهد كه مژده نجات را با دوستانتان در ميان بگذاريد؟

اكنون كه من يك مسيحی هستم. بايد مرتباً در جلسات كليسايی شركت كنم. با اين كار نه تنها از خدا اطاعت كرده ام بلكه زندگي روحاني من نيز تقويت خواهد شد.
عيسي الگوي ما است
عيسي مرتباً به كنيسه مي رفت كه محل جلسات كليسايي روزگار خودش محسوب مي شد. او نمونۀ كاملي براي ما مي باشد. ما به عنوان پيروان او بايد در پي آن باشيم كه اورا خشنود سازيم. او فرمود: “اگر مرا دوست داريد احكام مرا نگاه داريد” (يوحنا ١٥:١٤). همچنين احكام او در بر گيرنده اين حكمند: “اگر كسي بخواهد مرا پيروي كند… مرا متابعت كند” (لوقا ٢٣:٩).
كتاب مقدس اين حكم را مي كند
مسيحيان عهد جديد داراي اصولي بودند كه بر اساس آن زندگي مي كردند. آنها در خداوند بسيار قوت يافته و موانع بزرگي را پشت سر گذاشتند و به كليسايي پر قدرت تبديل گشتند كه جهان را براي مسيح در نورديد. روش آنان اين بود: “از باهم آمدن در جماعت غافل نشويم…” (عبرانيان ٢٥:١٠) .
اين روش، حكمي است كه بايد از آن پيروي كنيم و تا آنجا پيش مي رود كه مي گويد: “و زيادتر به اندازه اي كه مي بينيد كه آنروز نزديك مي شود” (عبرانيان ٢٥:١٠). به عبارت ديگر، هنگامي كه شما مي بينيد نبوت به تحقق مي پيوندد و زمان بازگشت مجدد مسيح نزديك تر مي شود، شما نياز داريد كه با قوم خدا بيشتر جمع شويد.
شما احتياج داريد كه با ديگران مشاركت داشته باشيد.
شما از مشاركت با كساني كه از نظر روحاني نيرومند هستند قوت پيدا مي كنيد از آنجائيكه شما هر روزه با گناه و انواع گوناگون شرارت روبرو مي شويد، احتياج داريد كه با اشخاصي كه خداوند را مي شناسند و زندگي پاك و درستي دارند مشاركت جمعي داشته باشيد. هم صحبتي با آنان شما را تشويق مي كند و ايمانشان به شما الهام مي بخشد. دوستي با آنان براي شما بسيار ارزشمند خواهد بود.
شما خداوند را با ديگران عبادت ميكنيد
هنگامي كه با ديگران خداوند را مي پرستيم و با آنان سرود مي خوانيم،بركتي عظيم مي يابيم. خداوند در پرستش قوم خود ساكن است (مزمور٣:٢٢). هنگامي كه قوم خدا در پرستش با يكديگر جمع مي شوند قدرت عظيمي مي گيرند. كه مي توانند به يكديگر كمك كنند و كل جامعه را تحت تاثير قرار دهند.
خانواده شما به اين تآثير احتياج دارد
خانواده شما احتياج دارد ببيند كه خانواده ها و اشخاص ديگري نيز به همان كلام خدا كه شما ايمان داريد، اعتقاد دارند. اين امر به آنان جراعت مي دهد كه با دوستان بي ايمان روبرو شوند و در راستي بايستند.
واعظين و معلمين حرفهاي مهمي براي گفتن دارند
شما براي آموختن كلام خدا و تقويت ايمانتان بوسيله موعظه كلام خدا بايد به كليسا برويد. شبانان و معلمان، خود را كاملا وقف دعا و مطالعه و كمك به شما كرده اند تا شما خداوند را بيشتر بشناسيد. آنچه كه آنها مي گويند بسيار مهم است. شما احتياج داريد به كليسا برويد و به آنان گوش فرا دهيد.
اين امر هيجان انگيز است
يكي از پر شورترين و هيجان انگيزين فعاليتهاي زندگي مي تواند رفتن به جلسات كليسايي باشد. ايمانداران در اين چنين جلساتي شادي مي كنند، سرود مي خوانند، شكرگزاري كرده با يكديگر مشاركت دارند، همديگر را محبت نموده و سپس از جلسات كليسايي خارج مي شوند تا ديگران را در اين خبر خوش كه خداوند در ميان آنان بوده است سهيم سازند.
كتاب مقدس مي گويد: “شادمان مي شدم چون به من مي گفتند به خانه خداوند برويم” (مزمور١:١٢٢).
سوالات
چرا بايد مرتباً در جلسات كليسايي شركت كنيد؟
آيا اين عمل را انجام مي دهيد؟
اگر نه، بهترين فرصت براي شروع آنچه زماني مي تواند باشد؟
شما احتياج به نيروي روحاني و مشاركتي داريد كه تنها با پيوستن به ديگر ايمانداران در خانه خدا تحقق مي يابد.

اكنون كه من يك مسيحي هستم بايد در آب تعميد بگيرم.
تعميد آب روش كتابمقدس براي شهادت علني درمورد اين موضوع است كه من مسيح رابه عنوان منجي شخصي خود پذيرفته ام.
عيسي اين را امر فرمود
عيسي به روشني تعليم مي دادكه هر مسيحي بايد در آب تعميد بگيرد.
تعميد آب هم توسط نمونه عملي عيسي مسيح و هم توسط حكم صريح او مقرر گشته است.
كتاب مقدس ميفرمايد: “آنگاه عيسي از جليل به اردن نزد يحيي آمد تا از او تعميد يابد” (متي١٣:٣)
قبل از اينكه عيسي به آسمان صعود كند چنين حكم كرد: “پس رفته همه امتها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعميد دهيد” (متي ١٩:٢٨)
تعميد آب تصويري است از آن چيزي كه مسيح در قلب شما انجام داده است. تعميد آب يك عمل سمبليك است كه به شكلي مرئي نشان ميدهد كه مسيح گناهان شما را پاك كرده است. همچنين نشان دهنده اين است كه شما زندگي كهنه خود را دفن نموده ايد و سپس از مردگان برخاسته و حيات نويني را در مسيح آغاز نموده ايد. تعميد آب همچنين اعترافي علني است كه نشان ميدهد گناهان شما بخشيده شده و پيرو واقعي عيسي مسيح خداوند گشته ايد.
تعمید آب توسط رسولان انجام ميگرفت.
در روز پنطيكاست پطرس رسول به مردم گفت: “توبه كنيد و هر يك از شما …تعميد بگيريد” (اعمال رسولان٣٨:٢). سخنان او نخستين موعظه كليسا بود. پس از اين موعظه “ايشان كلام او را پذيرفته تعميد گرفتند و در همان روز تخمينا سه هزار نفربديشان پيوستند” (اعمال رسولان ٤١:٢).
فيليپس شماس، اشخاصي را كه توسط او ايمان آورده بودند در سامره تعميد داد (اعمال رسولان ١٢:٨). او همچنين خواجه سراي حبشي را نيز تعميد داد( اعمال رسولان ٣٦:٨-٣٨).
همۀ مسيحيان به تعميد آب نياز دارند
١. تعميد آب نشان دهنده اين امر است كه شخصي كه به تازگي مسيحي شده با مسيح مصلوب گشته است . پولس رسول ميگويد: “زيرا اين را ميدانيم كه انسانيت كهنه ما با ما مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته ديگر گناه را بندگي نكنيم” (روميان ٦:٦).
٢. تعميد آب نشان دهنده اين امر است كه شخصي كه به تازگي مسيحي گشته با مسيح مرده است.
پولس رسول ميگويد: “نميدانيد كه جميع ما كه در مسيح عيسي تعميد يافتيم در موت او تعميد يافتيم؟” (روميان ٣:٦).
٣. تعميد آب نشاندهندۀ اين امر است كه شخصي كه به تازگي مسيحي شده با مسيح قيام كرده است.
پولس رسول مي گويد: “پس هر گاه با مسيح مرديم يقين مي دانيم كه با او زيست هم خواهيم كرد” (روميان ٨:٦).
٤. تعميد آب نشاندهنده اين امر است كه شخصي كه به تازگي مسيحي شده در تازگي حيات زندگي ميكند. پولس رسول ميگويد: “پس چنانچه مسيح عيسي خداوند را پذيرفتيد در وي رفتار نماييد” (كولسيان ٦:٢).
چگونگي تعميد آب
شكل كتابمقدسي تعميد، غوطه ور شدن در آب ميباشد. كتاب مقدس تعليم ميدهد شخصي كه تعميد ميدهد شخصي كه تعميد آب ميگيرد، به عنوان سمبلي از دفن شدن بايد كاملا زير آب قرار بگيرد، عيسي،  “در اردن از يحيي تعميد يافت و چون از آب بر آمد (يحيي) در ساعت آسمان را شكافته ديد و روح را كه مانند كبوتري بروي (عيسي) نازل ميشود” (مرقس ١ : ٩و١٠).
همچنين فيليپس نيز خواجه سراي حبشي را باغوطه ور ساختن در زير آب تعميد داد زيرا در اعمال رسولان ٨:٣٨ نوشته شده است: “…هر دو به آب فرود شدند پس او را تعميد داد”.
عهد جديد تعليم ميدهد كه تعميد آب بايد “(به اسم پدر و پسر و روح القدس” انجام گيرد (متي ١٩:٢٨).
سوالات
اكنون كه شما مسيحي هستيد آيا از حكم عيسي مسيح در مورد تعميد در آب اطاعت نموده ايد؟
آيا از نمونه او پيروي كرده ايد؟

اکنون که من یک مسیحی هستم باید در مراسم عشاِ ربانی شرکت کنم. این امر به من کمک می کند که رنج، مرگ و رستاخیز مسیح را که برای من انجام شد و همچنین بازگشت مجدد او را بیاد آورم. قبل از شرکت در این مراسم مقدس باید دقت خود را در دعا امتحان کنم تا ببینم آیا شایستگی شرکت در آن را دارم یا نه و باید تشخیص بدهم که بدن مسیح همان کلیساست.
عشای ربانی چیست؟
این مراسم که شام خداوند و یا میز خداوند نیز نامیده می شود یکی از مهم ترین مراسم کلیسایی می باشد. در واقع مسیح به همۀ ایمانداران حکم کرد که آن را بجا آورند. او فرمود: “این را به یادگاری من بجار آرید” (اول قرنتیان ۱۱: ۲۴). انجام آن امری اختیاری نیست.
این مراسم یادگار رنج و مرگ او می باشد. این مراسم یادگاری رنج و مرگ او می باشد. همچنین سمبلی است که شراکتمان را در طبیعت الهی خداوندمان عیسی مسیح بیان می کند (دوم پطرس ۱: ۴). همچنین اشاره ای نیز به بازگشت مجدد او می باشد (اول قرنتیان ۱۱: ۲۶).

شكل كتابمقدسي آن
مي خوانيم در شبي كه عيسي مسيح خداوند به دست دشمنان تسليم شد “نان را گرفته بركت داد و پاره كرده به شاگردان داد و گفت بگيريد و بخوريد اين است بدن من و پياله را گرفته شكر نمود و بديشان دادگفت همه شما از اين بنوشيد زيرا كه اين است خون من در عهد جديد كه در راه بسياري بجهت آمرزش گناهان ريخته مي شود” (متي ٢٦: ۲۶ – ۲۸).
چند سال پس از آن پولس رسول به تشريح اين واقعه مقدس پرداخت( اول قرنتيان ١١ :١٧-٣٤) و بما راهنماييهايي را ارائه نمود كه بر طبق آن شام خداوند را به طريقي پر معني بجا آوريم.
نخست بايد خودمان را تفتيش كنيم
قبل از اينكه در شام خداوند شركت كنيم بايد قلب و زندگيمان را تفتيش كنيم. اين به معناي محكوم كردن خودمان نمي باشد بلكه بسادگي معناي آن اين است كه بايد مطمئن باشيم كه چيزي بين ما و نجات دهنده مان قرارندارد. عشاي رباني فرصتي است كه در طي آن همه چيز را با خدا تصحيح نماييم.
در عين حال، بايد مطمئن شويم كه هيچ نوع رنجش يا كينه ريشه دار يا هيچ ناراحتي ديگري نسبت به ايمانداران مسيحي در ما وجود ندارد. اگر ما انتظار داريم كه خداوند ما را ببخشد ما نيز بايد ديگران را ببخشيم.
بايد بدن خداوند را تشخيص دهيم
كتابمقدس مي گويد كه اگر بطور ناشايسته نان را بخوريم و پياله را بنوشيم، فتواي خود را مي خوريم و مي نوشيم، “زيرا كه بدن خداوند را تمييز و تشخيص نمي دهيم” (اول قرنتيان ٢٩:١١) كليسا بدن مسيح است. مسيح سر اين بدن است و ما اعضاي او هستيم. آيات ٢٨تا ٣٢ اهميت داشتن رابطه صحيح با خداوند و ديگر اعضاي بدن را نشان مي دهد.
خداوند نمي خواهد كه ما با اهل دنيا محكوم شويم. (آيه ٣٢). ما بايد تشخيص دهيم كه تفاوت عميقي بين ايمانداران و بي ايمانان وجود دارد. بنابراين هنگامي كه به ميز عشاي رباني نزديك مي شويم بايد مطمئن باشيم كه خداوند و ايمانداران راحقيقتاً دوست داريم.
عشاي رباني به ما كمك مي كند تا شهادت دهيم
با شركت در عشاي رباني به منجي مان نشان مي دهيم كه به توكل داريم و از او براي نجاتمان سپاسگزاريم. در عين حال در برابر مردم شهادت مي دهيم كه ايمان ما به مسيح زنده مي باشد و منتظريم كه او مجدداً بازگردد.
ايمان، عشاي رباني را براي ما مفيد مي سازد
هنگامي كه با ايمان در اين مراسم شركت مي كنيم از خداوند قوت مي يابيم. در خون او كه به شكلي سمبليك در پياله نشان داده مي شود براي گناهان ما طهارت و پاكي هست و در بدن شكسته او كه اين امر نيز به شكلي سمبليك در نان ديده مي شود براي ما شفا وجود دارد.
كتابمقدس مي گويد كه ما از زخمهاي او شفا يافتيم (اشعيا ٥:٥٣. اول پطرس ٢٤:٢) اگر با ايمان در ميز خداوند شركت كنيم مي توانيم چه از نظر جسماني، چه از نظر عاطفي و چه از نظر روحاني شفا بيابيم.
سوالات
آيا هنگامي كه مراسم عشاي رباني انجام مي شود در آن شركت مي كنيد؟
آيا مي دانيد كه با بكارگيري ايمانتان مي توانيد از ميز خداوند بهره فراوان ببريد؟
آيا با ايمانداران رابطه اي پر محبت داريد و نسبت به آنان احساس مسئوليت مي كنيد؟
آيا شما منتظر بازگشت مجدد مسيح هستيد؟

اكنون كه من يك مسيحي هستم بايد دعا كنم. دعا يكي از عجيب ترين  قسمتهاي زندگي مسيحي من است. فرصتي است كه بتوانم با خدا ارتباط داشته باشم، مشكلات و پيروزهاي خود را با او درميان بگذارم و در پرستش، صدايم را به گوش منجي ام برسانم.
دعا چيست؟
دعا سخن گفتن با خدا است. گاهي فرا خواندن خدا براي كمك مي باشد. برخي اوقات نيز به معناي در ميان گذاشتن احتياجات خودمان و ديگران با اوست و گاهي نيز شكرگزاري از او براي بركاتش مي باشد .
* دعا انواع مختلفي دارد:
مسئلت نمودن. اين دعا به معناي اين است كه از خدا بخواهيم تا احتياجات خاصي را رفع كند. هيچ اشكالي ندارد كه از خدا بخواهيم كه در جزئي ترين امور زندگيمان ما را كمك كند. در واقع خداوند ما را تشويق مي كند كه با همه نيازهايمان نزد او برويم.
شكر گزاري. فراموش نكنيد كه از خداوند براي آنچه كه قبلاً براي شما انجام داده است تشكر كنيد. در واقع اين طريق خوبي است كه دعاي خود را با آن آغاز نماييد. بياد آوردن آنچه كه خداوند براي شما انجام  داده است ايمان شما را تقويت مي كند.
حمد. اين چيزي شبيه شكرگزاري است با اين تفاوت كه بجاي تاكيد بر آنچه كه خدا انجام داده است بر روي آنچه كه او هست تاكيد مي كند.
پرستش. مواقعي وجود دارد كه جملات قادر به بيان احساسات شما نيستند و احساساتتان را نسبت به خدا تنها با گفتن كلمات حمد و تسبيح مانند “جلال” و “هللويا” مي توانيد بيان كنيد. حتي ممكن است هنگامي كه در حضور خدا نشسته و يا زانو زده ايد بواسطه حضور محسوس او در سكوت فرو برويد.
شفاعت. ممكن است احتياج يك نفر ديگر به حدي ذهن شما را مشغول سازد كه خود را براي او چنان گرانبار احساس كنيد كه به دعاي خود ادامه دهيد تا زماني كه اطمينان حاصل كنيد كه خدا دعايتان را جواب داده است. اين يكي از عالي ترين انواع دعا است چون به فكر ديگران هستيد. مخصوصاً مهم است كه براي نجات دوستاني كه هنوز مسيح را نپذيرفته اند دعا كنيد.
دعاي ما خطاب به كيست؟
دعا اساساً به معناي صحبت با خدا با كلمات خودتان مي باشد.
همه دعاهاي ما بايد خطاب به خدا و نه خطاب به هيچ موجود، تمثال يا قدرت ديگر باشد. عيسي فرمود: “خداوند خداي خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما” (متي ١:٤).
ما بوسيله عيسي مسيح به خدا تقرب مي جوئيم. عيسي فرمود: “هر آنچه از پدر به اسم من طلب كنيد به شما عطا خواهد كرد” (يوحنا ٢٣:١٦).

درمورد دعاهاي “بي جواب” چه بايد گفت؟
اين درس بزرگي است كه بايد بياموزيم:  خدا هر دعايي را جواب مي دهد. گاهي او “بلي” و گاهي هم “خير” مي گويد و اغلب موارد هم مي گويد “صبر كن”.
اما زماني كه در دعا صرف شود هرگز به هدر نمي رود. توجه داشته باشيد كه خدا حتي بيش از آنچه كه براي شما انجام مي دهد، علاقه مند به آن چيزي است كه مي تواند در شما انجام دهد.
چه موقع بايد دعا كنيد؟
بسياري از مسيحيان دريافته اند كه بهتر است هر روز يك يا چند فرصت مشخص براي دعا داشته باشند.
خداوند هميشه آماده است كه به دعاهاي ما گوش فرا دهد.
هيچ مسيحي نمي تواند بدون دعا به حيات روحاني خود ادامه دهد همانگونه كه بدون غذا نمي تواند به حيات جسماني خود ادامه دهد. شما بوسيله مشاركت هر روزه با پدر آسماني تان از لحاظ روحاني تقويت شده و از هر نظر مدد مي يابيد.
سوالات
اكنون كه يك مسيحي هستيد آيا هر روز مدتي را در دعا بسر مي بريد؟
آيا خدا را پرستش مي كنيد و از او مي خواهيد كه احتياجاتتان را رفع كند؟
آيا براي ديگران دعا مي كنيد و از او بخاطر بركاتش تشكر مي نماييد؟
بياد داشته باشيد كه دعايكي از مهمترين قسمتهاي زندگي جديد مسيحي شما مي باشد.

اكنون كه من يك مسيحي هستم بايد از روح القدس پر بشوم. براي برقراري يك رابطه عميق تر با خداوند و كسب قدرت براي خدمت مسيحي و همچنين يافتن توانايي براي داشتن چنان زندگي اي كه عيسي مسيح حكم كرده است به اين تجربه شخصي احتياج دارم. حال كه شما مسيح را به عنوان نجات دهنده تان پذيرفته ايد، احتياج داريد كه از روح القدس پر شويد. اين يك تجربه شخصي است كه جداي از نجات است و تعميد در روح القدس ناميده مي شود.
كتابمقدس چه مي گويد؟
عيسي بعد از رستاخيز خود، تا زماني كه شاگردان روح القدس را دريافت نكرده بودند به آنان اجازه نداد تا خدمت علني شان را آغاز كنند. عيسي “ايشان را قدغن فرمود كه از اورشليم جدا مشويد بلكه منتظر آن وعده پدر باشيد” او مي گويد: “شما بعد از اندك ايامي به روح القدس تعميد خواهيد يافت” (اعمال رسولان ١: ٤-٥).
عيسي دربارۀ هدف از تعميد روح القدس فرمود: “ليكن چون روح القدس بر شما مي آيد قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان” (اعمال رسولان ٨:١).
شما مي توانيد در فصل دوم كتاب اعمال رسولان درمورد اينكه چگونه شاگردان عيسي و بيش از ١٠٠ مسيحي ديگر تعميد روح القدس را يافتند، مطالعه كنيد. در همين فصل شما مشاهده خواهيد كرد كه همه مسيحيان اين حق را دارند كه اين عطا را بطلبند. پطرس رسول گفت: “عطاي روح القدس را خواهيد يافت. زيرا كه اين وعده است براي شما و فرزندان شما و همه آنانيكه دورند يعني هر كه خداوند خداي ما را بخواند” (اعمال رسولان ١: ٣٨ – ٣٩).
همۀ كساني كه مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذيرفته اند سزاوار دريافت اين عطا مي باشند و بايد مشتاقانه در پي دريافتن “وعده پدر” يعني تعميد روح القدس باشند. يعني تعميد روح القدس باشند. عيسي سوال كرد “پس اگر شما … مي دانيد چيزهاي نيكو را به اولاد خود بايد داد چند مرتبه زيادتر پدر آسماني شما روح القدس را خواهد داد بهر كه از او سوال كند” (لوقا ١٣:١١).
وقتي كه شما تعميد روح القدس را مي يابيد چه اتفاقي مي افتد؟
هنگامي كه يك ايماندار مسيحي مشتاقانه براي تعميد روح القدس دعا مي كند، مي خواهد بداند كه او همان تجربه اي را بدست آورده كه در كتاب اعمال رسولان تشريح شده است.
خداوند اكنون نيز همان علامت را مي نماياند كه در كتاب اعمال رسولان نشان داد، يعني تكلم به زبانها بطوريكه روح القدس قدرت تلفظ مي بخشد و اين به اين معني است كه شما به طرز معجزه آسايي توانايي خواهيد يافت تا به زباني كه هرگز آنرا ياد نگرفته ايد، تكلم كنيد كتابمقدس مي گويد: “و همه از روح القدس پر گشته و به زبانهاي مختلف به نوعي كه روح بديشان تلفظ بخشيد به سخن گفتن شروع كردند” (اعمال رسولان ٤:٢)
زندگي شما چگونه دگرگون خواهد شد؟
تعميد روح القدس به شما آن توان را مي دهد كه يك زندگي پر از روح را آغاز نماييد. به وسيله تعميد روح القدس از خداوند براي زندگي و خدمت، قدرت مي يابيد، در نتيجه شما احترام و ترس عميق تري نسبت به خدا داشته و پري كامل روح القدس را تجربه خواهيد نمود. در زندگي پر از روح، شما وقف و سر سپردگي بيشتري به خدا و خدمت او خواهيد داشت. همچنين شما محبت عملي بيشتري نسبت به مسيح و كلام او و اشخاصي كه احتياج به نجات دارند، خواهيد داشت.
ثمره اي را كه روح در زندگي شما بوجود خواهد آورد، عبارت است از: “محبت و خوشي و سلامتي و حلم و مهرباني و نيكويي و ايمان و تواضع و پرهيزگاري” (غلاطيان ٢٢:٥) امكان دارد عطاياي ديگري نيز به شما بخشيده شود تا در خدمت خداوند آنها را مورد استفاده قرار دهيد. پولس به نه عطاي روح القدس اشاره مي كند: “زيرا يكي را به وساطت روح، كلام حكمت داده مي شود و ديگري را كلام علم به حسب همان روح و يكي را ايمان به همان روح و ديگري را نعمتهاي شفا دادن به همان روح و يكي را قوت معجزات و ديگري را نبوت و يكي را تمييز ارواح و ديگري را اقسام زبانها و ديگري را ترجمه زبانها” (اول قرنتيان ١٢: ٨-١٠)
سوالات
آيا شما تعميد روح القدس را يافته ايد؟
آيا هنگام دعا به زبانهاي ديگر سخن گفته ايد؟
شما مي توانيد همان گونه كه مسيحيان اوليه دعا مي كردند با اشتياق براي دريافت روح القدوس به حضور خدا دعا كنيد و تعميد روح القدوس را بيابيد.

اكنون كه من مسيحي هستم بايد ده يك بدهم
اكنون كه من يك مسيحي هستم بايد ده يك بدهم. ده يك به معناي دادن يك قسمت از ده قسمت درآمد مان يا يك تومن از هر ده تومان عايدي ما به خدا مي باشد.
دادن ده يك، يكي از روشهاي خدا براي كمك به شما است، تا شما نيز عضوي موثر در ملكوت او بر روي زمين گرديد. اين امر به شما يادآوري مي كند كه هر چه داريد از خدا است و فرصتي براي شما مهيا ميسازد كه نظارتي موثر به اموالي كه خدا به شما داده است داشته باشيد.
فرصتي براي شما تا سهيم شويد
“هر بخشندگي نيكو و هر بخشش كامل از بالا است و نازل ميشود از پدر” (يعقوب ١٧:١). در دادن ده يك و تقديم هدايا به خداوند شما محبت خود را به ديگران نشان مي دهيد.
ثروت از سوي خدا داده مي شود
كتابمقدس تعليم ميدهد كه خدا به اشخاص توانايي و قابليت كسب پول را عطا ميكند.  وقتي كه اشخاص از درك اين نكته باز مي مانند كه توانايي آنان در كسب پول و در آمد از سوي خداوند به آنان داده مي شود، خودپسند گشته و از دادن حتي بخشي از پول خود به خداخودداري مي كنند. هنگامي كه در مي يابيد او اين توانايي را به شما داده است آنگاه با شادماني بخشي از در آمد خود را به او باز مي گردانيد تا ملكوت او بر روي زمين گسترش يابد.
دادن ده يك به معناي قرار دادن او در جاي نخست مي باشد.
عيسي فرمود:”اول ملكوت خدا… را بطلبيد كه اين همه بر شما مزيد خواهد شد” (متي ٣٣:٦). هنگاميكه شما با درآمد خود او را احترام كنيد او نيز خود را موظف مي داند تا همه احتياجات زندگي شما  را برآورده سازد.
شما احتياج به بركت او داريد
بيشتر از آنكه خدا به پول شما احتياج داشته باشد، شما به بركات او احتياج داريد. هنگامي كه شما در دادن پول خود، نخستين اولويت را به او بدهيد عملاً احتياج خود را به او اعتراف مي كنيد. او با بركات فراوان و غيرقابل شمارش، شما را بيشتر محبت مي كند. شما به او توكل كنيد و او همه نيازهاي شما را بر طرف مي كند. خدا بيشتر از آنچه كه شما احتياج داريد به شما مي بخشد. “خداي من همه احتياجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسيح عيسي رفع خواهد نمود” (فيليپيان ١٩:٤) خزاين ثروت او هرگز به پايان نميرسند.
شما مي توانيد بيش از پولتان بدهيد
بعضي از مذاهب به اشخاص تعليم مي دهند كه هرآنچه را كه دارند ببخشند و هر كاري كه از دستشان بر مي آيد انجام دهند.  اين مذاهب، مذاهب اعمال نيكو هستند كه نمي توانند انسانها را نجات دهند.
مسيحيت تعليم مي دهد شما آنچه كه هستيد به خداوند تقديم كنيد. اين امر در بر گيرندۀ وقت، انرژي، استعداد و پول شما مي باشد. همۀ اين مسائل در كلمۀ محبت خلاصه مي شوند. شما محبت مي كنيد بنابراين مي بخشيد. چون خدا جهان را محبت نمود پسر خود را داد تا آنرا نجات دهد (يوحنا١٦:٣) “زيرا خدا بخشنده خوش را دوست مي دارد”. (دوم قرنتيان ٧:٩)
شما آنچه را كه مي كاريد درو مي كنيد
اگر شما با سخاوت بدهيد با فراواني نيز درو خواهيد كرد. عيسي فرمود: “بدهيد تا به شما داده شود زيرا پيمانه نيكوي افشرده و جنبانيده و لبريز شده را در دامن شما خواهند گذارد زيرا كه به همان پيمانه كه مي پيماييد براي شما پيموده خواهد شد” ( لوقا ٣٨:٦).
شما به خداوند چيزي را باز پرداخت نميكنيد بلكه بذر ايمان را مي كاريد. اين بذر، حيات مي يابد و بزرگتراز آن اندازه اي مي شود كه شما آنرا كاشته بوديد. شما بذر را مي كاريد و خدا آنرا نمو مي دهد.
سوالات
شما چرا بايد چيزي را به خدا بدهيد؟
چرا شما بايد علاوه بر پول چيزهاي ديگري را نيز به خدا بدهيد؟
هديه دادن به خدا چگونه بايد صورت بگيرد؟
بياد آوريد آنچه كه هستيد و آنچه كه دارا مي باشيد از خدا است. هنگامي كه ما ده يك مي دهيد صرفاً آنچه را كه در واقع متعلق به خدا است به او بازمي گردانيد. و او شما را بخاطر اين امر بركت مي دهد.

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

دوراهی

توبه کن! در غیر این صورت، به ﺁنها کفر گفته اید!” برادرش با خشم و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *