غيبت

https://christnetwork.net/wp-content/uploads/2015/09/14254-jesus-mary-angels-tomb-resurrection-easter.1200w.tn.png

غيبت چيست و از كجا مي آيد ؟

اصولاً غيبت مي تواند به معني پشت سر كسي حرف زدن باشد . اين كس يا كسان كه معمولاً سوم شخص مفرد و يا جمع مي باشند ، غايب است يا هستند ،  يعني حضور ندارند .

غيبت به معني ديكشنري آن مي تواند :
شایعات بی اساس ،  شایعات بی پرو ا ،  دری وری ،  اراجیف ،  بد گویی و  سخن چینی باشد .

غيبت ، ريشه عميق و دلايل و عوامل خاص خودش را دارد ، در بعضي ساده است ولي در بعضي خانمانسوز و خطرناك مي باشد

غيبت مي تواند از علاقه شخص و همچنين شخصيت غيبگو بياد .  همچنين مي تواند از ناراحتي و قهر و كينه و غيره ناشي شود .  در هر حالت ، عيبت ميوه منفي از محصولات : قهر و خشم و كينه و حسادت و تهمت و شايعه و انواع اين ها بوجود بيايد .

به نظر شما شخصي كه غيبت مي كند داراي چه صفاتي است ؟

شخصي كه كارش غيبت است ، به نظر من شخصيت ،  فضولي دارد زيرا سخن چيني نوعي فضولي است .  اين شخص با تخصصي كه دارد معمولا جمع آوري اطلاعات از اين و آن مي نمايد و آنها را با افراد مختلف براي مقاصد مختلف در ميان مي گذارد .  از افرادي كه اسرار و رازهاي خود را فاش نمي كنند ولي در جمع آوري اسرار و رازهاي ديگران هستند ، بطور جدي بايد مواظب بود .

از نظر روحاني آيا غيبت بد است و ديد خدا نسبت به آن چيست ؟

مثل هميشه بايد ديد كه كلام خداوند در اين مورد چه مي گويد :

روميان 1 : 29 – 32    ت   تفسيري
28 پس همانطور كه ايشان خدا را ترك كرده اند و حتي حاضر نيستند به وجود او اعتراف كنند، خدا نيز ايشان را به حال خود رها كرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاكشان خطور مي كند، به عمل آورند. 29 زندگي آنان پر است از هر نوع شرارت و بدي ، طمع و نفرت و حسادت ، قتل و جدال ، دروغ و كينه و سخن چيني . 30 غيبت از زبانشان دور نمي شود. ايشان دشمنان خدا هستند. با غرور و گستاخي ، خودستايي مي كنند. هميشه بدنبال راه هاي تازه مي گردند تا بيشتر گناه ورزند. هرگز مطيع والدين خود نمي شوند. 31 بي احساسند و بدقول و بي عاطفه و بي رحم . 32 با اينكه مي دانند خدا براي چنين اعمالي ، مجازات مرگ تعيين كرده است ، نه فقط خودشان مرتكب آنها مي گردند، بلكه ديگران را نيز به انجام اين كارها تشويق مي كنند!

از اين آيات متوجه مي شويم كه : غيبت ، مي تواند يكي از صفات بد از ديد خداوند باشد و خداوند كساني را كه داراي اين صفات هستند با ترك كردن آنها ، تنبيه مي نمايد ، به نظر من بزرگترين تنبيه خدا اين است كه ما را ترك كرده و به حال خودمان بگذارد .
ارميا 6 : 28
آنها كاملاً ياغي‌ شده‌ و دلشان‌ همچون‌ مفرغ‌ و آهن‌ سخت‌ گرديده‌ است‌؛ به‌ هر جا كه‌ مي‌روند، غيبت‌ مي‌كنند؛ تمام‌ اعمالشان‌ گناه‌آلود است‌.
آيا كتاب مقدس غيبت گويان را گروه بندي نموده است ؟

آز آنچه كه در نامه پولس رسول به تيموتاوس مي خوانيم ،  متوجه مي شويم ، گروهي كه بيشتر از همه در اين خطر قرار مي گيرند بيوه زنان جواني  هستند كه ايمان داشته اند ولي با طلاق خود ، عهد خود را با مسيح شكسته اند ،  و در اين راه غيبت ،  يا قرار گرفته اند يعني به ميل خود و يا فريب خورده اند و قرار داده شده اند .

1 تيموتاوس 5 : 12 – 13
12 به اين ترتيب ، بسبب شكستن پيمان اولشان با مسيح ، مورد محكـوميت قرار مي گيرند. 13 از اين گذشته ، بيوه جوان ممكن است به بيكاري و تنبلي عادت كند، و خانه به خانـه بگـردد و در مـورد ايـن و آن بـه بدگويي بپردازد و در كار ديگران فضولي كرده ، بيهوده گويي نمايد .

تيطس 2 : 3
به زنان سالخورده نيز بياموز كه در زندگي و رفتار خود موقر و سنگين باشند، غيبت نكنند، اسير شراب نشوند، و در اعمال نيك نمونه باشند .

ميخوانيم كه اين چنين شخصيتي ،  ممكن است كه اين كار را بكند و اين نشان مي دهد كه اين طور نيست كه همه بيوه ها اين كار را بكنند ، زيرا در آيات بعد مي خوانيم كه مشكل در اين است كه چون شوهر ندارند و خود را آزاد مي دانند پس براي صرف وقت هم كه شده باشد به اين كار خطرناك رو مي آورند و كم كم اين كار براي آنها عادت ميشود ، سپس گسترش پيدا كرده و از خانه به خانه پيش مي روند و آخر سري هم معمولاً دعوا ميشه و مشكلات بزرگي را براي خود و ديگران بوجود مي آوردند .

آيا اين شامل فقط زنان ميشود و مرد ها هيچ سهمي در اين مورد ندارند ؟

بايد توجه كرد كه اين گروه فقط و قفط شامل زنان نمي شود بلكه مرد ها نيز مي توانند در اين خطر قرار بگيرند .  اگر وجود ما از خدا خالي باشد ميتواند كارگاه شيطان واقع شود ، زيرا از همانجا نيز گناه مي تواند بوجود بيايد و ما را فرا گيرد .  كتاب امثال سليمان در اين مورد ليست طولاني براي افرادي كه غيبت گو هستند دارد كه شامل هر دو گروه مرد و زن مي گردد .
1 تيمو 3 : 11
و به همينطور زنان نيز بايد باوقار باشند و نه غيبت گو بلكه هشيار و در هر امري امين .
امثال 20 : 19
كسي كه به نمّآمي گردش كند، اسرار را فاش مي نمايد، لهذا با كسي كه لبهاي خود را مي گشايد معاشرت منما .    ت   قديمي
آدم‌ سخن‌چين‌ رازها را فاش‌ مي‌كند، پس‌ با چنين‌ شخصي‌ معاشرت‌ نكن‌ .   ت   تفسيري

امثال 11 : 12 – 13
12 كسي‌ كه‌ در باره‌ ديگران‌ با تحقير صحبت‌ مي‌كند آدم‌ ناداني‌ است‌. آدم‌ عاقل‌ جلو زبان‌ خود را مي‌گيرد. 13 خبرچين‌ هر جا مي‌رود اسرار ديگران‌ را فاش‌ مي‌كند، ولي‌ شخص‌ امين‌، اسرار را در دل‌ خود مخفي‌ نگه‌ مي‌دارد .

همچنين بايد مواظب بود كه غيبت را آرايش ندهيم ، مثلاً زرنگ بازي در آورده و خوب كه غيبت كرديم بعد بگوييم كه : داشتم درد دل مي كردم !

چه خطراتي ، غيبت مي نواند بوجود بياورد ؟

كلام خدا به وضوح ما را از خطر غيبت گويي آگاه مي سازد :

امثال 16 : 28
شخص‌ بدانديش‌ نزاع‌ به‌ پا مي‌كند و آدم‌ سخن‌ چين‌ بهترين‌ دوستان‌ را از هم‌ جدا مي‌نمايد .
موضوع اين است كه اگر فكر ما مثل آن فكري كه عيسي مسيح مي خواهد ،  نباشد و بد انديش باشيم داراي روح خرابكاري خواهيم بود و ديده شده است كه غيبت ضربات سنگين و سهمگيني به هر نوع روابط ميزند و زده است .  اين ميتواند در رابطه با مسائل زناشويي و دوستي و خدمت و هر چيز ديگر انجام گيرد .
در دوستي ها است كه شما و من اَسرار خود را در ميان مي گذاريم و يا حالا درد دلي مي كنيم و بعد بين اين دوستي اتفاقي مي افتد و فرداي آنروز همه حرفهاي شما پخش مي شود .
همسر من شميران ميگويد اگر دوستي داريد كه مي بينيد پشت سر ديگران ، پيش شما حرف مي زند ، مطمئن باشيد كه از شما نيز پيش ديگران خواهد برد .

امثال 26 : 20 – 22
20 هيزم‌ كه‌ نباشد آتش‌ خاموش‌ مي‌شود، سخن‌چين‌ كه‌ نباشد نزاع‌ فرو مي‌نشيند. 21 همانطور كه‌ زغال‌ و هيزم‌ آتش‌ را مشتعل‌ مي‌كند، مرد ستيزه‌ جو هم‌ جنگ‌ و نزاع‌ بر پا مي‌نمايد. 22 حرفهاي‌ آدم‌ سخن ‌چين‌ مانند لقمه ‌هاي‌ لذيذي ‌است‌ كه‌ با لذت‌ بلعيده‌ مي‌شود .              ( معمولاً با تخمه شكستن خيلي مي چسبد )

راه حل و رهايي از غيبت چيست ؟
غيبت اسارت و مشگل بزركي است ، كه مي تواند همه ما را به خود بپيچد .  بايد در برابر آن مقاومت نمود و آنرا انجام نداد .  اين چيزي نيست كه با دارو و دكتر و دوا ،  درمان شود ، اين رفتار را خداوند مي تواند كمك نمايد تا از اسارت آن رهايي يابيم .
من يادم مياد كه براي موضوعات رفتاري و زبانم دعاي سخت مي كردم ، بعد از اتمام دعاي طولانيم خداوند به من فرمود : نكن .
2 قرنتيان 12 : 20
زيرا بيم آن دارم که نزدتان بيايم و شما را آن‌‌گونه که انتظار دارم، نبينم، و شما نيز مرا چنان ‌که انتظار داريد، نبينيد. بيم آن دارم که در ميان شما جدال، حسد، خشم، خود خواهي، افترا، غيبت، غرور و بي‌نظمي ببينم.

يكي از نشانه هاي زمانهاي آخر است .
2 تيموتاوس 3 : 3
1 امّا اين را بدان كه در ايّام آخر زمانهاي سخت پديد خواهد آمد، 2 زيرا كه مردمان، خودپرست خواهند بود و طمّاع و لاف زن و متكبّر و بدگو و نامطيع والدين و ناسپاس و ناپاك 3 و بي الفت و كينه دل و غيبت گو و ناپرهيز و بي مروّت و متنفّر از نيكويي
4 و خيانت كار و تند مزاج و مغرور كه عشرت را بيشتر از خدا دوست مي دارند .
بايد بخواهيم تا از اين اسارت آزاد شويم .  امروزه غيبت مي تواند در ميان ايمانداران رشد كند بايد خيلي مواظب بود.

 

 

منبع:eichurch.co.uk

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *