محبت

https://christnetwork.net/wp-content/uploads/2015/08/5c050b0317241_720x405.jpg
 محبت
امروزه ما در خيلي جاها و فيلم ها و غيره در مورد محبت مي شنويم ، محبت و معني واقعي آن چيست ؟محبت مي تواند معاني زيادي داشته باشد و بايد ديد در چه كاربردي گنجانيده مي شود و كي آنرا بيان مي نمايد .
محبت را اغلب به عشق و دوست داشتن معني مي كنند كه در جاي خود درست است .
1 –  عشق بر خلاف تمام احساسات و تمايلات ما ، نيروي قوي است كه اين نيرو باعث كِشِش انسانها به هم مي شود و در رابطه با انسان ها است .
2 –  دوست داشتن به نظر من علاقمند بودن است ، هم مي تواند در رابطه با انسانها و اشيا نيز باشد .  به كسي علاقمند بودن و دوست داشتن به معني اين نيست كه عاشق او و يا آن چيز و وسيله جامد باشيم .
3 –  اما محبت بالاتر از اين حرف ها است .  به نظر من اوج عشق و نهايت درجه آن ، محبت است زيرا عشق گاهاً مغرور است و به خود فكر مي كند ولي محبت همش در رابطه با شخص دوم و مقابل است زيرا خود را براي او فدا مي كند .آيا منابعي براي درك مطلب محبت در كتاب مقدس وجود دارد ؟بله ، براي درك مطلب و موضوع محبت بايد به معاني آن در كلام خدا نگاه كرد .    محبت در كتابمقدس در عهد عتيق يعني در تورات و در عهد جديد يعني انجيل ، آمده است .
خدا قوم خود را يهود را انتخاب كرد ، زيرا آنها را دوست داشت .  ( از ديد خدا آنها را مجبت مي نمود )تثنيه 4 : 37
و از اين جهت كه پدران تو را دوست داشته، زريت ايشان را بعد از ايشان برگزيده بود، تو را به حضور خود با قوت عظيم از مصر بيرون آورد .
تثنيه 10 : 15
ليكن خداوند به پدران تو رغبت داشته، ايشان را محبت مى نمود، و بعد از ايشان ذريت ايشان ، يعنى شما را از همه قومها برگزيد، چنانكه امروز شده است .
اشعيا 43 : 1 – 4
اما اي‌ اسرائيل‌، خداوند كه‌ تو را آفريده‌ است‌ اينك‌ چنين‌ مي‌فرمايد: «نترس‌! زيرا من‌ بهاي‌ آزادي‌ تو را پرداخته‌ام‌. من‌ تو را به‌ نام‌ خوانده‌ام‌. تو مال‌ من‌ هستي‌. 2 هنگامي‌ كه‌ از آبهاي‌ عميق‌ بگذري‌ من‌ با تو خواهم‌ بود. هنگامي‌ كه‌ سيل‌ مشكلات‌ بر تو هجوم‌ آورد، نخواهم‌ گذاشت‌ غرق‌ شوي‌! هنگامي‌ كه‌ از ميـان‌ آتش‌ ظلم‌ و ستم‌ عبور كني‌، شعله‌هايش‌ تو را نخواهد سوزاند! 3 زيرا من‌ خداوند، خداي‌ مقدس‌ تو هستم‌ و تو را نجات‌ مي‌دهم‌. مصر و حبشه‌ و سبا را فداي‌ آزادي‌ تو مي‌كنم‌. 4 تمام‌ ممالك‌ جهان‌ را فداي‌ تو خواهم‌ كرد، زيرا تو براي‌ من‌ گرانبها و عزيز هستي‌ و من‌ تو را دوست‌ دارم‌ .

تثنيه 6 : 4 – 5
4 اى اسرائيل بشنو، يهوه، خداى ما، يهوه واحد است. 5 پس يهوه خداى خود را به تمامى جان و تمامى قوت خود محبت نما .

تثنيه 10 : 12 – 13
12 پس الآن اى اسرائيل، يهوه خدايت از تو چه مى خواهد، جز اينكه از يهوه خدايت بترسى و در همه طريقهايش سلوك نمايي، و او را دوست بدارى و يهوه خداى خود را به تمامى دل و به تمامى جان خود عبادت نمايي. 13 و اوامر خداوند و فرايض او را كه من امروز تو را براى خيريتت امر مى فرمايم، نگاه دارى .

يوشع 22 : 5
اما بدقت متوجه شده، امر و شريعتي را كه موسي بنده خداوند به شما امر فرموده است به جا آوريد، تا يَهُوَه، خداي خود،‌ را محبت نموده، به تمامي طريقهاي او سلوك نماييد، و اوامر او را نگاه داشته، به او بچسبيد و او را به تمامي دل و تمامي جان خود عبادت نماييد .

موضوع اين است كه خدا در عهد عتيق قوم خود را با معجزات و هر كار ديگري محبت مي نمود ، اما قوم ، فقط او را دوست داشتند و نمي خواستند از خود مايه بگذارند .  زيرا فقط بر اين بودند كه اگر شريعت را نگاه بدارند ، پس او را دوست دارند و او از آنها خوشنود خواهد بود .
لاويان 19 : 18
از ابناي قوم خود انتقام مگير، و كينه مورز، و همسايه خود را مثل خويشتن محبت نما. من يهوه هستم .  ( مثل جان خويش )
و كليد در همين است كه خدا مي خواهد ما محبتي داشته باشيم همانطوريكه براي جان خود همه كار مي كنيم و اگر لازم باشد ، جان خود را نيز بهر اين محبت بدهيم .

https://christnetwork.net/wp-content/uploads/2015/08/5c050b16ef1e8_720x405.jpg

آيا عهد جديد يا انجيل ، اين محبت را با اين معني توضيح مي دهد ؟

بله ، دقيقاً .
يوحنا 3 : 16
زيرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر يگانه خود را داد تا هر‌که به او ايمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حيات جاويدان يابد .

محبت را خدا با دادن ،  يعني قرباني كردن عيسي مسيح به عنوان يگانه اي كه قابليت اين قرباني يعني وجود خود و جان خود را داشت ، تعريف كرد .  كلام خدا مي فرمايد : خدا محبت است .   صليب عيسي مسيح بيانگر اين محبت مي باشد .
1 يوحنا 4 : 16
و ما دانسته و باور كرده ايم آن محبتي را كه خدا با ما نموده است. خدا محبّت است و هر كه در محبّت ساكن است در خدا ساكن است و خدا در وي .
انجيل دو نوع عشق و دوست داشتن را براي ما شرح مي دهد : يكي  ( Agapao ) كه فعل است و ( Agape ) كه اسم صفت براي آن مي باشد در يوناني به معني محبت مسيحي يا محبتي كه خودرا فدا مي سازد .  اين نوع محبت ، همانند عشق ، كه مُبَيِن احساس ما است ، نيست و يا  معاني رومانتيك و دوست داشتن افراد و يا اهل خانواده و براي ازدواج و همخوابي نمي باشد ، اين محبت براي هدفي كه بتواند انساني را آزاد ساخته و نجات دهد انجام مي گيرد ، كه آنرا خداوند ما عيسي مسيح انجام داده است .  اين عشق الهي است .
يوحنا 21 : 15
عيسي به شمعون پِطرُس گفت: «اي شمعون، پسر يونا، آيا مرا بيشتر از اينها محبّت مي‌نمايي ؟   ( agapeo )
1 يوحنا 4 : 10
و محبّت در همين است، نه آنكه ما خدا را محبّت نموديم، بلكه اينكه او ما را محبّت نمود و پسر خود فرستاد تا كفّاره گناهان ما شود .

چقدر چالب نوع ديگر آن كدام هستش ؟

نوع ديگر آن را در يوناني ( Phileo ) كه باز فعل است ناميده مي شود كه به معني دوست داشتن و عشق ورزيدن از طريق احساسات و به روش ساده عشق انساني است .  به معني محبت برادرانه نيز ناميده مي شود . ( برادر هم مذهب و همخويش )
يوحنا 21 : 15
بدو گفت: «بلي خداوندا، تو مي‌داني كه تو را دوست مي‌دارم.»     ( phileo )  مسيح سه بار اين را از او پرسيد كه متوجه شود منظور او چيست .

اين محبت الهي را چطور مي تونيم داشته باشيم ؟

اين همينطوري نمياد و خريدني هم نيست بلكه خدا آنرا در ما ساكن ميسازد :
اگر امروز به عيسي مسيح كه بيانگر محبت الهي است را در قلب و وجود خود بپئيريم  و قلب خود را تقديم نماييم ، انوقت آن محبت الهي كه خدا است در ما ساكن مي شود .  اين تنها راه و روش آن است .

1 يوحنا 4 : 12 – 13
12 كسي هرگز خدا را نديد؛ اگر يكديگر را محبّت نماييم، خدا در ما ساكن است و محبّت او در ما كامل شده است 13  از اين مي دانيم كه در وي ساكنيم و او در ما زيرا كه از روح خود به ما داده است .
1 يوحنا 3 : 23
و هر كه احكام او را نگاه دارد، در او ساكن است و او در وي؛ و از اين مي شناسيم كه در ما ساكن است، يعني از آن روح كه به ما داده است
روميان 8 : 11
و اگر روح او كه عيسي را از مردگان برخيزانيد در شما ساكن باشد، او كه مسيح را از مردگان برخيزانيد، بدنهاي فاني شما را نيز زنده خواهد ساخت به روح خود كه در شما ساكن است .

در آخر اگر ما مردم را با محبت الهي محبت نماييم ، ممكن است آنرا درك نكنند و حتي ما ضربه بخوريم ولي كسي كه عيسي مسيح را در خود ساكن كرده است ، مي داند چه نوع محبتي را نشان مي دهد حتي اگر هم جهان آنرا نداند . همانطوريكه محبت مسيح را ندانسته اند .

خداوند خداي خود را ، همسايگان خود را ، ديگران را ، دشمنان خود را و غيره را نميتوانيم محبت نماييم اگر اين محبت را در وجود نداشته باشيم .

يوحنا 15 : 13
كسي محبّت بزرگتر از اين ندارد كه جان خود را بهجهت دوستان خود بدهد .
1 يوحنا 3 : 16
محبت را از آنجا شناخته‌ايم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما نيز بايد جان خود را در راه برادران بنهيم .

خدا محبت است و كيست كه به محبت احتياج نداشته باشد .

منبع:eichurch.co.uk

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

یک نظر

  1. با تشکر از سایت خوبتون
    مطالب بسیار آموزنده ومفیدی است
    مسیح در قلب همه ی ماست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *