قران یا انجیل

bible-quran
درباره ارزش انسانها:
درانجیل نوشته
لوقا باب 15 آیه 7  به شما میگویم، به همینسان برای یک گناهکار که توبه میکند، جشن و سرور عظیمتری در آسمان برپا میشود تا برای نود و نه پارسا که نیاز به توبه ندارند.
درقرآن کریم نوشته
سوره ال عمران ( 101 ) اي اهل ايمان، از خدا بترسيد چنانچه شايسته خدا ترس بودن است، و نميريد جز به دين اسلام. ( 102 )
درباره احترام به عقاید دیگران :
درانجیل نوشته
متی باب 7 آیه 1 «داوری نکنید تا بر شما داوری نشود
متی باب 5 آیه 45 زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند.46
درقرآن کریم نوشته
سوره مائده آیه 50 اي اهل ايمان، يهود و نصاري را به دوستي مگيريد، آنان بعضي دوستدار بعضي ديگرند، و هر که از شما مؤمنان با آنها دوستي کند به حقيقت از آنها خواهد بود؛ همانا خدا ستمکاران را هدايت نخواهد نمود. ( 51 )
درباره عیسی مسیح و محمد رسول الله
درانجیل نوشته
یوحنا باب 3 آیه 16«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود(عیسی مسیح) را داد تا هرکه به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.17
درقرآن کریم نوشته
سوره آل عمران ( 163 ) خدا بر اهل ايمان منّت گذاشت که رسولي از خودشان در ميان آنان برانگيخت که بر آنها آيات او را تلاوت ميکند و آنان را پاک ميگرداند و به آنها علم کتاب (احکام شريعت) و حقايق حکمت ميآموزد، و همانا پيش از آن در گمراهي آشکار بودند. ( 164 )
درباره مخالفان ودشمنان خود:
درانجیل نوشته
 متی باب 5 آیه 44 امّا من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند، دعای  خیر کنید،45تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند.46
درقرآن کریم نوشته
سوره توبه آیه ( 4 ) پس چون ماههاي حرام (ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب که مدت امان است) درگذشت آنگاه مشرکان را هر جا يابيد به قتل برسانيد و آنها را دستگير و محاصره کنيد و هر سو در کمين آنها باشيد، چنانچه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات دادند پس از آنها دست بداريد، که خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است. ( 5 )
درباره ارزش زنها
درانجیل نوشته
افسسیان باب 5 آیه 25 ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود،26
درقرآن کریم نوشته
( 222 ) زنان شما کشتزار شمايند، پس (براي کشت فرزند صالح) بدانها نزديک شويد هرگاه (مباشرت آنان) خواهيد، و چيزي براي خود پيش فرستيد و خدا ترس باشيد و بدانيد که محققا نزد خدا خواهيد رفت. و (اي رسول) اهل ايمان را بشارت ده. ( 223
درباره نحوه رفتار با زنها
درانجیل نوشته
افسسیان باب 5 آیه 28 به همین سان، شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت کنند. آن که زن خود را محبت میکند، خویشتن را محبت مینماید.۲۹
درقرآن کریم نوشته
سوره نساء (33) مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري که خدا براي بعضي بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شايسته مطيع شوهران و در غيبت آنان حافظ (حقوق آنها) باشند از آن رو که خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است. و زناني که از نافرماني آنان (در حقوق همسري) بيمناکيد بايد نخست آنان را موعظه کنيد و (اگر مطيع نشدند) از خوابگاه آنان دوري گزينيد و (اگر باز مطيع نشدند) آنان را به زدن تنبيه کنيد، چنانچه اطاعت کردند ديگر راهي بر آنها مجوييد، که همانا خدا بزرگوار و عظيم الشأن است. ( 34 )
درباره طلاق زنها :
درانجیل نوشته
متی باب 19 آیه 9 به شما میگویم، هرکه زن خود را به علتی غیر از خیانت در زناشویی طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است.» 10
درقرآن کریم نوشته
 سوره بقره ( 235 ) گناهی بر شما نيست اگر طلاق دهيد زناني را که با آنان مباشرت نکرده و مهري مقرّر نداشتهايد …(236)
درباره بی ایمان ها:
 درانجیل نوشته
یوحنا باب 3 آیه 17زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا بهواسطۀ او نجات یابند.18هرکه به او ایمان دارد محکوم نمیشود، امّا هرکه به او ایمان ندارد، هماینک محکوم شده است، زیرا به نام پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است.19
درقرآن کریم نوشته
سوره محمد آیه ( 3 ) شما مؤمنان چون  با کافران رو به رو شويد بايد آنها را گردن زنيد تا آن گاه که از خونريزي بسيار دشمن را از پا در آورديد پس از آن، اسيران جنگ را محکم به بند کشيد که بعدا يا بر آنها منّت نهيد آزاد  يا فدا گيريد تا در نتيجه جنگ سختيهاي خود را فروگذارد. اين حکم فعلي است، و اگر خدا بخواهد خود از کافران انتقام ميکشد و ليکن ميخواهد شما را به يکديگر امتحان کند، و آنان که در راه خدا کشته شدند خدا هرگز اعمالشان را ضايع نگرداند. ( 4 )
درباره شیوه بشارت (تبلیغ):
درانجیل نوشته
متی باب 10 آیه 16 «من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان میفرستم. پس همچون مارْ هوشیار باشید و مانند کبوتربی آزارباشید 17
درقرآن کریم نوشته
سوره نساء آیه ( 70 ) اي اهل ايمان سلاح جنگ برگيريد و آنگاه دسته دسته يا همه يکباره متّفق بيرون رويد. ( 71 )
درباره گناه وعواقب گناه:
درانجیل نوشته
یوحنا باب 8 آیه 44 شما به پدرتان ابلیس تعلّق دارید و در پی انجام خواستههای اویید. او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هرگاه دروغ میگوید، از ذات خود میگوید؛ چراکه دروغگو و پدر همۀ دروغهاست.
یعقوب باب 1 آیه 13آن که وسوسه میشود، نگوید: «خداست که مرا وسوسه میکند،» زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمیشود، و کسی را نیز وسوسه نمیکند.14هنگامی که کسی وسوسه میشود، هوای نفْس خودِ اوست که او را میفریبد و بهدام میافکند.15هوای نفْس که آبستن شود، گناه میزاید و گناه نیز چون بهثمر رسد، مرگ بهبار میآورد16
درقرآن کریم نوشته
سوره نساء آیه ( 143 ) اي اهل ايمان، مبادا کافران را به دوستي گرفته و مؤمنان را رها کنيد! آيا ميخواهيد براي خدا بر (عقاب و کفر و عصيان) خود حجّتي آشکار قرار دهيد؟! ( 144 )
سوره انعام آیه ( 38 ) -و آنان که تکذيب آيات ما کردند کر و گنگ در ظلمات (جهل) به سر برند. مشيّت الهي هر کس را خواهد گمراه سازد و هر که را خواهد به راه راست هدايت کند. ( 39
سوره ال عمران آیه ( 127 ) (اي پيغمبر) به دست تو کاري نيست، اگر خدا بخواهد (به لطف خود) از آن کافران درگذرد و اگر بخواهد آنها را عذاب کند چون مردمي ستمکارند. ( 128 ) هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است مِلک خداست، هر که را خواهد ببخشد و هر که را خواهد عذاب کند، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است. ( 129 )
درباره بهشت :
درانجیل نوشته
متی 22 آیه 30در روز قیامت کسی نه زن میگیرد و نه شوهر میکند، بلکه همه همچون فرشتگان آسمان خواهند بود.31
درقرآن کریم نوشته
سوره ال عمران ( 14 ) (اي پيغمبر) بگو: ميخواهيد شما را آگاه گردانم به بهتر از اينها؟ براي آنان که تقوا پيشه کنند نزد خدا باغهاي بهشتي است که در زير درختان آن نهرها جاري است و در آن جاويد و متنّعم هستند و زنان پاکيزه و آراستهاي و (از همه بهتر) خشنودي خدا، و خداوند به حال بندگان بيناست. ( 15 )
درباره راه یافتن به بهشت وحیات جاودان:
درانجیل نوشته
یوحنا 3 آیه 16«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هرکه به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.17زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا بهواسطۀ او نجات یابند.18
رومیان باب 2 آیه 6 خدا «به هرکس مطابق اعمالش سزا خواهد داد.»7
درقرآن کریم نوشته
سوره ال عمران آیه ( 141 ) آيا گمان ميکنيد به بهشت داخل خواهيد شد حال آنکه هنوز خدا از شما آنان را که (در راه دين) جهاد کرده و (در سختيها) مقاومت کنند معلوم نگردانيده است؟! ( 142 ) 
درباره  سوگند
درانجیل نوشته
متی باب 5:آیه های  34امّا من به شما میگویم، هرگز سوگند مخورید، 37 پس ”بلهِ“ شما همان ”بله“ باشد و ”نهِ“ شما ”نه“، زیرا افزون بر این، شیطانی است. متی
درقرآن کریم نوشته
سوره بقره آیه ( 225 ) خدا شما را به سوگندهاي لغو مؤاخذه نکند و ليکن به آنچه در دل داريد مؤاخذه خواهد کرد و خدا بسيار آمرزنده و بردبار است. ( 226  )

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

18 نظر

 1. سلام …
  بسیار سیاست کثیف و نجسی ست که به طور گزیشنی ایات قرآن و انجیل رو انتخاب کنی. بدون ذکر هدف از نزول ایه ! اما آیات گزیشنی قرآن مبتنی بر خشونت و آیات گزیشنی انجیل مبتنی بر صلح و دوستی ست !

  حال آنکه دینی از پس دینی نیامد مگر به دلیل تحریف دین قبلی ! و اساسا دین نزد خدا یکست نه چند تا ! انجیل واقعی و و تحریف نشده که در موزه کاخ سلطنتی انگلستان نگهداری میشه همان مطالب قرآن است ! اما لازمه که مردمان نادان نسخه تحریف شده انجیل رو که شما تبلیغش میکنی رو مطالعه کرده و پیروش باشند.

  شما یا مزدوری ! یا اینکه کاملا از دین و فلسفه دین و ارتباط ادیان با همدیگه بی خبری ! البته نظر بنده اینه که مزدوری و هدف نهایی یارگیری از مسلمین و تبدیل اونها به مسیحی است . هر مسیحی در هر کشور مسلمانی به طور بالوقه یک نیرو به دولتهای غربی ست. راهتو ادامه بده ولی به تاریخ نگاه کن. دقت کن که قلدترین افراد در طول تاریخ و در عصر حاضر که امریکا بشن نتوسنتند اسلام رو ریشه کن کنن ولی با تخریب اسلام واقعی با ساختن یک اسلام جعلی(داعش) توی ریزه میزه و فسقلی که جای خود داری و بیخود زور میزنی. انجیل گفته آیات قرآن رو بهخ دلخواه تفسیر کن و به صورت گزیشنی انتخاب کن ؟! تو که از دوستی و صداقت حرف میزنی خودت ذره ای به صداقت ارزش قائلی یا مثل … دروغ میگی ؟ موجودات پشتی مثل تو فقط یه آشغالن. یه آشغال که قادر نیستین صدمه ای به حقیقت و حق بزنید.

  • دوست و هموطن گرامی
   این کافیست که بداتید خداوند در. قرآن بر ”بندگان” خود ”منّت” میگذارد. بالاترین جایگاه انسان بر کره خاکی بندگی خداست .
   ولی در. انجیل چنین نیست. توصیه میکنم کمی بیشتر مطالعه کنید.

   • شما مغرضانه دارید می نویسید و این نشون دهنده هدفتونه….
    خیلی زشته این کار…
    نگاه کنید..
    آیه 101 سوره ال عمرن اینه نه اونی که شما نوشتید
    “و چگونه كفر مى‏ورزيد با اينكه آيات خدا بر شما خوانده مى‏شود و پيامبر او ميان شماست و هر كس به خدا تمسك جويد قطعا به راه راست هدايت‏شده است (۱۰۱)”
    جالبه نه؟
    مردم عقل دارند دوست عزیز…
    !!! انجیلی که دست خورده توسط انسان حرف می زنید… !!!

 2. سلام. خوبین. سال نو میلادی بر همه شما مسیحیان مبارک.
  اتفاقی گذرم افتاد به این صفحه و مطالبی خوندم که به نظرم یکم غیر منصفانه است. بنا بر این نقد کوچک این حقیر رو مطالعه بفرمائید.
  درباره ارزش انسانها
  در آیه 102 سوره مبارکه آل عمران شما تقوا را ترس مطلق از خدا معنی کرده اید در حالی که این معنا ناقص است و بهتر است بگوئیم تقوا یعنی پرهیز از اعمالی که با شریعت و حکم خدا مخالف است و تقوا فقط در صورت درک عظمت خداوند تعالی و حقارت بنده ناچیز اتفاق می افتد.

  درباره احترام به عقاید دیگران : مطلبی که زدید در این قسمت ربطی به موضوع ندارد . لذا آیه مشابه در در قرآن کریم رو بیان میکنم.
  وما مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
  و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بعهده خداست و جایگاه و مکانش را میداند زیرا همه چیز در کتاب مبین نوشته شده است.
  اما در باره آیه 51 سوره مائده اشکال ترجمه ای وجود دارد . البته که ولی نعمت و سرپرست رو شما به معنی دوست ترجمه کردید. لذا در صدر اسلام مسلمانان با اهل کتاب معاشرت داشته و ازدواج میکردند. کما اینکه اکنون نیز چنین است.

  درباره عیسی مسیح و محمد رسول الله : شما بهتر بود نظر قرآن را در مورد عیسی مسیح علیه السلام بیان می فرمودید.
  سوره مریم سلام الله علیها
  قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا -30 عیسی ( در آغوش مادر) گفت : من بنده خدا هستم. به من کتاب داده شده است و من پیامبر قرار داده شده ام.
  وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا -31 هر جا که باشم وجود مرا با برکت قرار داده اند و مرا به نماز و زکات سفارش کرده اند تا زمانی که زنده ام.
  وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا 32 و مرا به نیکی به مادرم سفارش کرده اند و من ستمگر و زیانکار نخواهم بود.
  وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا – 33 و سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که ( در قیامت ) دوباره برانگیخته خواهم شد.
  ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ-34 این عیسی پسر مریم است سخن او حق است که در آن تردید میکنند.
  مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ -35 سزاوار نیست برای خدا که برای خود فرزندی اتخاذ کند . پاک ومنزه است او هر گاه امری را اراده کند میگوید موجود باش پس موجود میشود طوری که گویی از قبل بوده است.
  وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ -36 پس همانا که الله پروردگار من و شماست پس اورا بپرستید. این راه راست و درست است.

  درباره پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه آیات زیادی بیان شده که متاسفانه شما آیه ای رو انتخاب کردید که خیلی مرتبط با شان و مقام ایشان نیست. مسلمانان معتقد هستند همه انبیاء از جنس بشر هستند و هیچ گاه سزاوار نیست غیر از انسان برای راهنمائی انسان ها بیاید. چرا که انسان اشرف مخلوقات است.
  بلا تشبیه در مورد حیوانات هم چنین است . هیچ گاه کسی ندیده که شتر مرغ راهنمای پرندگان دیگر شود.

  درباره مخالفان ودشمنان خود:
  طبق بیان انجیل شما کشور های مسیحی خلاف آن عمل میکنید . با دشمنان که سازش نمیکنید هیچ علاوه بر کشتن اونها زنان وکودکان غیر نظامی وبی دفاع رو قتل عام میکنید . بگوئید ببینم این حکم در کجای انجیل آمده است.
  اسلام در مورد دشمنان خود تا زمانی که دشمنان قصد جنگ نداشته باشند هیچ دستوری برای جنگ نداده است.

  درباره ارزش زنها
  متاسفانه در کشورهای مسیحی مسلک باز هم خلاف دستور انجیل عمل میشود و زنها بیشتر ابزاری برای کسب درآمد یا دفع شهوت های حیوانی هستند.

  در حالی که در اسلام رابطه زن و شوهر فقط دفع غرایز جنسی نیست بلکه تولید و بقاء نسل و فرزندان صالح است.

  تا این قسمت کافیه اگه مطالبم نمایش داده شد ادامه نقد هام رو میزارم.
  خدا نگهدار همگی

  • سلام مرسي از توضيحاتتون.من به شدت درگير اينم كه دين درست ما كدومه؟ايا مراجع تقليد راست ميگن؟كدوم حرفا رو ميشه باور كرد و كدوم حرفا رو نميشه؟من اسلامو قبول دارم ولي بعضي وقتا با بعضي موضوعات كه رو به رو ميشم به شك ميوفتم ممنون ميشم اگه ميتونين جواب سوالامو بدين يا مرجعي رو ميشناسين كمكم كنين ايميلم اينه [email protected]

 3. دید تعصبی هیچ چیز را درست نمی کند، باید اساس حرف ادیان را فهمید، با تکیه کردن به کلمات ترجمه شده چیزی جز برداشت تعصبی عایدمان نمی شود. مفهوم را بفهمید،
  شما حضرت عیسی (ع) را پسر خدا میخوانید، پس او از جنس خدا خواهد بود، طبق عقیده ی شما خدا خودش را کفاره ی گناهان انسان ها کرده است، پس شما اگر فقط به این موضوع ایمان داشته باشید و هر گناهی بکنید از قبل بخشوده شده اید! چون خدا خودش را کفاره گناهان شما آدم ها کرده! که در این صورت خلقت خدا بی فایده و عبث خواهد بود!

 4. قطعا دید گاه شما نسبت به اسلام بسیار ناعادلانه است .اسلامی که از ادیان ابراهیمی است وهدایت به سوی همان خدای یهود ومسیح میکنداسلامی که به شریعت ابراهیم وموسی وعیسی علیهم السلام اعتقاد راسخ دارد و کسی که خود رامسلمان بداند ولی رسالت این پیامبران الهی را انکار کند قطعا مسلمان نیست. من از شما خواهش میکنم این دیدگاه اسلام ستیزی را کنار بگذارید که به جز آتش وجنگ وبرادر کشی وافراط گرایی هیچ چیزی نخواهد داشت.مگر جز اینست که همه ی انسان های روی زمین از هر رنگ ومذهبی باهم برادرند واز نسل حضرت آدم وحوا هستند؟

  • دلیل جنگ و افراط گرایی از نقد اسلام است ؟ یا از خود اسلام ناب ؟

   همانگونه که همه ی انسان های روی زمین از هر رنگ ومذهبی باهم برادرند هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این آزادی ها بین زن و مرد برابر است

   • سلام به همه.
    کوین عزیز در اسلام نیز همین حکم صادق است تا زمانی که پیروان ادیان دیگر دست به خرابکاری یا اختلال در جامعه اسلامی را نداشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد جامعه اسلامی موظف است برخوردی در شان حرکت خرابکار یا اختلال گر داشته باشد.

    اما اگر منظور شما داعش یا القاعده یا وهابیت است ، ما این افراد را جزء مذاهب اسلامی نمی دانیم و ساخته دست کشورهای غربی به منظور تخریب چهره اسلام در دنیا میدانیم.

 5. قران کتاب اسمانی و بسیار مقدس است و من به عنوان یک مسیحی این کار شما رو زشت میدونم

 6. سلامو درود خدمت شما

  برادر خوبم اصلا بحثم نه رو اسلام نه رو مسیحیت نه رو دین
  اصلا نمیدونم چرا دارم بهت پیام میدم
  فقط اینکه
  شما اگه یه عقیده ای دارید همون رو داشته باش محکم هم داشته باش
  اما برای خودت
  اگه فردای قیامت خدا گفت چرا دین باطل رو ترویج میدادی حرفی داری بهش بزنی؟
  شما که خدای ندیده رو میپرستی !
  و دلیلت بر حق بودن مسیحیت مبانی تاریخی و کتابش!
  آیا این دلیل محکمی ؟
  ایا میتونی رو این اصول اخرت خودمون رو پایه گذاری کنیم!

  من هرگز همچین کار نمیکنم

 7. ملا نصر الدين

  كير تو اون ذاتت باشه كص كش تو دل شما ها مرضي است كه خداوند هم بر آن مي افزايد هيچوقت حقيقت رو درك نميكنيد و نميفهميد جز وقتي كه دوباره پيش خالقتون برگرديد كه اون موقع هم خيلي ديره و جز وصول به دٓرٓك سرانجام ديگه اي نداريد

 8. سلام من به عنوان یک مسیحی میگم که ما مسیحیان دوستدار تمام مسلمانان هستیم
  و مطالب این سایت جز بی انصافی و یک جانبه بودن نیست
  انجیل ما از مهربانی گفته و یا ایات نامهربان ندارد چرا یک جانبه هستی چرا ما مسیحیان را بی انصاف نشون میدی

  چرا به مقدسات دیگران احترام نمی گذاری من با تمام وجود میگم این سایت جز انحراف و دشمنی نیت دیگه ای نداره

  من تمام مسلمان ها را دوست دارم با انها زندگی میکنم و دوست هستم اگر واقعیت را بخواین اونها گاهی خیلی مهربان تر از ما مسیحی ها در امور هستن همون طور که مهربانیم انها هم هستن

  من از طرف تمام مسیحیان برای این سیاه نمایی ها معذرت خواهی میکنم
  تو هم به کلیسا برو و پیش پدر روحانی اعتراف کن تا بخشوده بشی

 9. در اسلام کلمه جهاد 49 بار آمده اما کلمه صلح یا دوستی 355بار آیا میشه اینطور نتیجه گرفت که اسلام به جای دین خشونت دین صلح است؟اگه نه پس چرا مسیح که دین صلح ودوستی است چرا پیروان آن این اندازه جنگ افروز هستند تقریبا تمام جنگهای این 40یا50 سال اخیر رو پیروان مسیح به راه انداخته اند (امریکا و متحدانش)اما من معتقدم بدی بعضی از مسیحیها دلیل بر بد بودن مسیح نمیشود

 10. سگ زرد برادر شغاله خخخخ همه این ادیان کشک و کلاهی بزرگ و دروغی کثیف از سیادانی چون پیامبران و روحانیون مفت خور هستند و انسانهای نادان و شتشو مغزی شده هستند که بر سر این ادیان با هم جنگ دارند و هر کس فکر میکند دین او بهترین است و انها هم ان گوشه به شما میخندند و نان مفتشان را مییخورند دست بردارید از این خرافات و مزخرفات اگر بدون تعصب به همه اینا بنگرید و مطالعه کنید و بخوانید میبینید همه اینها سخنان یک انسان عادی است نه خدا ضمنا خدایی هم در کار نیست چون قابت اثبات نیست علم با قدرت روزی تمام این شیادی ها را پاک خواهد کرد

 11. جالب هم اینه خصوصا این مسلمونا هیچ شخص و هیچ دینی رو به رسمیت نمیشناسند و از همه بد میگند و سر همه رو میخوان ببرند و همه رو احمق فرض میکنند و گمراه بعد وقتی به دینشون عیب گرفته بشه ادعای ازادی بیان و دین میکنند و میگن هر کس دین خودش را برای خودش نگه دارد و کاری به دین دیگران نداشته باشید واقعا معنی ازادی رو هم فهمیدیم در اسلام

 12. هم قرآن و هم انجیل هر دو از طرف خداوند است. اما در مورد اینکه چرا یه جاهایی به نظرمون میرسه که در قران کریم با جدیت بیشتری سخن به میان امده من به تفسیر آیات مراجعه کردم. تفسیر آیات با اون چیزی که ما در نگاه اول برداشت میکنیم متفاوت است. پس لطفا زود قضاوت نکنید. اسلام و مسیحیت هر دو ادیان الهی هستن. در مورد آیات به تفسیر آونها مراجعه کنید. به عنوان مثال در مورد سوره محمد(ص) آیه 4 که در این صفحه به اشتباه آیه 3 نوشته شده، من به تفسیرش مراجعه کردم در این صفحه میتونید ببینید
  http://www.pasokhgoo.ir/node/74405

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *