روح‌القدس

https://christnetwork.net/wp-content/uploads/2015/09/pentecost-jean-ii-restout-detail-featured-w740x493.jpg

روح‌القدس
• در دروس گذشته خدای واحد حقیقی را در تثلیث شناختیم و کار او را درخلقت دیدیم که چگونه انسان از اراده خدا سرپیچی نمود و از برنامه او خارج شد.
• خدا در شخصیت دوم تثلیث یعنی عیسی مسیح نقشه نجات خود را اجرا نمود. عیسی پس از اجرای این طرح به آسمان نزد پدر خود صعود نمود و بدست راست او نشست.
• طبق وعده عیسی که فرمود وعده پدر را برای شما می‌فرستم، شخص سوم تثلیث یعنی روح‌القدس در روز پنطیکاست بر ایمانداران نازل شد تا نجات را در آنان تداوم بخشیده و آنان را تقویت و تسلی دهد. او آمد تا بر مسیح خداوند شهادت دهد:
– و من از پدر سؤال می کنم و تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یوحنا16:14
– لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. یوحنا26:14
– لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد. یوحنا26:15
عناوین روح‌القدس
عناوین روح‌القدس روشنگر ماهیت واقعی اوست:

الف) عهد عتیق:
در عهد عتیق نام روح‌القدس مستقیما ذکر نگردیده است اما از عنوان “روح یهوه” یا “روح خداوند” استفاده شده است که از همان ابتدا در خلقت آفرینش از او نام برده شده است:
– چون روح خود را می فرستی، آفریده می شوند و روی زمین را تازه می گردانی. امثال30:104
– روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم، اشعیا1:61
– خداوند یهوه به این استخوانها چنین می گوید: اینک من روح به شما درمی آورم تا زنده شوید. حزقیال5:37
– و روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید. و شما را در زمین خودتان مقیم خواهم ساخت. پس خواهید دانست که من یهوه تکلم نموده و بعمل آورده ام. قول خداوند این است.» حزقیال14:37

ب) عهد جدید:
• تسلی دهنده(مشاور – وکیل – یاور):
– و من از پدر سؤال می کنم و تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یوحنا16:14
• روح راستی:
– یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند زیرا که او را نمی بیند و نمی شناسد و اما شما او را می شناسید، زیرا که با شما می ماند و در شما خواهد بود. یوحنا17:14
– لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد. یوحنا26:15
• روح وعده(روح‌القدس موعود):
– و در وی شما نیز چون کلام راستی ، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. افسسیان13:1
• روح ازلی:
– پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خویشتن را بی عیب به خدا گذرانید ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟ عبرانیان14:9
• روح فیض/نعمت:
– پس به چه مقدار گمان می کنید که آن کس مستحق عقوبت سخت تر شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی را که به آن مقدس گردانیده شد ناپاک شمرد و روح نعمت را بی حرمت کرد؟ عبرانیان29:10
• روح جلال:
– اگر بخاطر نام مسیح رسوایی می کشید خوشابحال شما زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می گیرد. اول پطرس14:4
• روح پسر خواندگی:
– از آنرو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم. رومیان15:8
• معلم:
– لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. یوحنا26:14
• شاهد مسیح:
– لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد. یوحنا26:15
• ملزم کننده جهان:
– و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. یوحنا8:16
• روح قدوسیت:
– و بحسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان یعنی خداوند ما عیسی مسیح، رومیان4:1
• روح حیات:
– زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. رومیان2:8

نمادهای روح‌القدس
کتاب‌مقدس در وصف شخصیت و عملکرد روح‌القدس در بسیاری مواقع از نماد یا سمبل استفاده نموده است، خصوصا نمادهایی که در همه فرهنگ‌ها تقریبا بطور یکسان به کار می‌روند.
اگرچه نماد، تصویری واقعی و قابل درک از خود به جا می‌گذارد اما عینیت ندارد بدین معنی که نمی‌تواند گویای دقیق خود او باشد:
برخی از نمادهای به کار رفته برای روح‌القدس:
• باد: این کلمه به عنوان نَفَس یا دَم نیز به کار رفته است. باد قدرتی است که اثر آن دیده می‌شود اما خودش دیده نمی‌شود:
– باد هرجا که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی لیکن نمی دانی از کجا می آید و به کجا می رود. همچنین است هر که از روح مولود گردد.» یوحنا8:3
– که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. اعمال2:2
• آب: عیسی خود از مثال نهرهای آب زنده در وصف روح‌القدس استفاده نمود. حیات روحانی ما بدون دَم حیات‌بخش و جوشش آب روح‌القدس نابود خواهد گردید:
– کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب می گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد.» اما این را گفت درباره روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به حال جلال نیافته بود. یوحنا7: 38-39
– بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود، که میوه خود را در موسمش می دهد، و برگش پژمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود. مزمور1: 2-3
• آتش: از این نماد به لحاظ حالت پاک کنندگی‌اش به وضوح در کتاب اعمال رسولان باب 2استفاده شده است. در عهد عتیق از اخگر برگرفته از مذبح برای پاک کردن لبهای اشعیا استفاده گردید:
– آنگاه یکی از سرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود، داشت. و آن را بر دهانم گذارده، گفت که «اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته است.» اشعیا6: 6-7
– و از تخت برقها و صداها و رعدها برمی آید و هفت چراغ آتشین پیش تخت افروخته که هفت روح خدا می باشند. مکاشفه5:4
– روح را اطفا مکنید. اول تسالونیکیان19:5
– من شما را به آب به جهت توبه تعمید می دهم. لکن او که بعد از من می آید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم؛ او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده، گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمی پذیرد خواهد سوزانید.» متی3: 11-12
• روغن: در دوران قدیم از روغن برای مسح کردن کاهنان و سپس پادشاهان و انبیا استفاده می‌شده است. روغن نماد وقف شدن ایماندار توسط خدا برای خدمت در ملکوت خدا بوده است. مسح شدن به روح‌القدس در عهد جدید رابطه میان روغن و روح‌القدس را برقرار می‌سازد:
– یعنی عیسی ناصری را که خدا او را چگونه به روح القدس و قوت مسح نمود که او سیر کرده، اعمال نیکو بجا می آورد و همه مقهورین ابلیس را شفا می بخشید زیرا خدا با وی می بود. اعمال38:10
– «روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم، لوقا18:4
• کبوتر: در هر چهار انجیل، روح‌القدس همچون کبوتری بر عیسی نازل گردید. کبوتر نماد صلح، آرامش و دوستی است. روح القدس در طوفانهای زندگی، صلح و آرامش را ارزانی می‌دارد. در رابطه با گناهکاران، او دارای محبت است و آنها را به توبه، صلح و محبت خویش فرا می‌خواند.

اعمال روح‌القدس
روح‌القدس از آغاز خلقت تا زمان مسیح به طرق مختلف ظاهر شده است. روز پنطیکاست (اعمال2) نقطه عطف ظهور و کار اوست.
الف) قبل از پنطیکاست
• روح‌القدس در عهد عتیق روح خدا یا روح یهوه خوانده شده است.
• نخستین ظهور روح خدا را در آفرینش جهان می‌بینیم:
– و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. پیدایش2:1
• روح‌القدس از آن زمان تا به عهد جدید همواره تمایل داشته است که با یکایک انسانها رابطه شخصی برقرار کند:
– و یوشع بن نون خادم موسی که از برگزیدگان او بود، در جواب گفت: «ای آقایم موسی ایشان را منع نما. موسی وی را گفت: «آیا تو برای من حسد می بری؟ کاشکه تمامی قوم خداوند نبی می بودند و خداوند روح خود را بر ایشان افاضه می نمود!» اعداد11: 28-29
• روح‌القدس در عهد عتیق برای تحقق اهداف مشخص، بیشتر بر انبیا و اشخاص خاص نازل می‌شد(اول سموئیل3: 1-21).
• انبیا واقعی بوسیله روح‌القدس قدرت یافته و در حضور خدا به اوج شادمانی می‌رسیدند. چنین تجربه روحانی عمیقی گاها به واکنش‌هایی نظیر خنده، سرائیدن سرود، گریه و رقصیدن در روح منجر می‌شده است:
– اما دو نفر در لشکرگاه باقی ماندند که نام یکی الداد بود و نام دیگری میداد، و روح بر ایشان نازل شد و نامهای ایشان در ثبت بود، لیکن نزد خیمه نیامده، در لشکرگاه نبوت کردند. اعداد26:11
– و روح خداوند بر تو مستولی شده، با ایشان نبوت خواهی نمود، و به مرد دیگر متبدل خواهی شد. و هنگامی که این علامات به تو رونماید، هرچه دستت یابد بکن زیرا خدا با توست. اول سموئیل10: 6-7
– و به آنجا به نایوت رامه روانه شد و روح خدا بر او نیز آمد و در حینی که می رفت نبوت می کرد تا به نایوت رامه رسید. و او نیز جامه خود را کنده، به حضور سموئیل نبوت می کرد و تمامی آن روز و تمامی آن شب برهنه افتاد، بنابراین گفتند: «آیا شاؤل نیز از جمله انبیاست؟» اول سموئیل19: 23-24
ب) روح‌القدس بعد از روز پنطیکاست
• خدا در کتاب یوئیل نبی وعده داد که روح خود را بر تمامی بشر خواهد ریخت. این نبوت در عهد جدید به تحقق پیوست:
– و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رؤیاها خواهند دید. و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت. یوئیل2: 28-29
– که خدا می گوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید؛ و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود. اعمال2: 17-18
– زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود بجهت نجات. و کتاب می گوید «هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.» رومیان10: 9-11
• دریافت روح‌القدس شامل حال تمامی کسانی که به نجات عیسی ایمان بیاورند از هر قوم و ملیتی می‌شود:
– لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد. یوحنا26:15:
– «اما اﻵن نزد فرستنده خود می روم و کسی از شما از من نمی پرسد به کجا می روی. ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده است. و من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم. و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند. و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید. و اما بر داوری، از آنرو که بر رئیس این جهان حکم شده است. «و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن اﻵن طاقت تحمل آنها را ندارید. و لیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. هر چه از آن پدر است، از آن من است. از این جهت گفتم که از آنچه آن من است، می گیرد و به شما خبر خواهد داد. بعد از اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید زیرا که نزد پدر می روم.» یوحنا16: 5-16
• روح‌القدس آمده است تا ایمانداران را قوت و تسلی داده و نجات را در آنها تداوم بخشیده و آنان را به جمیع راستی هدایت کند.

نقشهای روح‌القدس
1. نقش روح القدس به عنوان تسلی دهنده:
a. روح‌القدس ضعفها، اشتباهات و اعتقادات غلط ما را درباره خدا، کلام او اصلاح می‌کند.
b. او نه تنها ما را در غمها و رنجهایمان تسلی می‌دهد بلکه ما را به سوی غلبه بر گناه و بر رنج هدایت می‌کند.
c. مسیح آمد تا ما را از گناهانمان نجات بخشد، او نیامد که ما از جهنم زمانهای آخر نجات دهد. او آمد که ما را از جهنم زندگانی زمینی برهاند همان جهنمی که خود بوسیله گناه ایجاد کرده‌ایم.
d. کار مسیح بوسیله روح‌القدس در ما ادامه می‌یابد و کامل می‌گردد.
e. روح‌القدس در ما ساکن می‌گردد تا تبدیلی را که در نجات آغاز گردیده است کامل سازد.
2. نقش روح‌القدس در درک کلام خدا
a. روح‌القدس ایمانداران را یاری می‌دهد تا کلام خدا را به نحو احسن بیاموزند و کار مستمر او را در جهان درک نمایند.
b. روح‌القدس ما را به درک حقیقت هدایت می‌کند. این مستلزم تلاش خود ما نیز هست. لازم است هر روزه کلام خدا را با دعا بدقت مطالعه کنیم.
c. ممکن است برخی برداشت‌های غلط یا افکار انسانی خود از کلام خدا را به روح‌القدس نسبت بدهند که در این راستا کلام خدا از ما می‌خواهد روح‌ها را بیازماییم:
– ای حبیبان هر روح را قبول مکنید بلکه روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفته اند. اول یوحنا1:4
d. روح‌القدس بر تولد عیسی از باکره، مرگ مسیح، قیام، تثلیث و … شهادت می‌دهد و ذهن ما را روشن می‌سازد تا این حقایق را درک نماییم.
3. نقش روح‌القدس در زندگی عیسی
a. روح‌القدس، عیسی یعنی پسرِ جسم گرفتۀ خدا را برای ایفای وظیفه‌اش به عنوان شاه، کاهن و بره قربانی آماده کرد.
b. او بر مریم باکره سایه افکند تا عیسی در رحم او شکل بگیرد.
c. روح‌القدس عیسی را در کودکی تعلیم می‌داد به نحوی که او در سن 12 سالگی معلمان هیکل را به حیرت انداخت:
– و طفل نمو کرده، به روح قوی می گشت و از حکمت پر شده، فیض خدا بر وی می بود. لوقا40:2
d. عیسی پس از تعمید در رود اردن، با قوت روح‌القدس به بیابان برده شد و 40 روز تجربه را گذرانید.
e. عیسی زندگی زمینی خود را با پری روح‌القدس گذرانید. ما هم اگر همچون او باشیم قوت برای غلبه بر وسوسه را از روح‌القدس خواهیم یافت.

4. نقش روح‌القدس در خدمات
روح‌القدس در خدمات عیسی و شاگردان او فعال بوده و در موعظه‌ها و معجزات 12 شاگرد عیسی و پس از آن در خدمات 72 نفری که عیسی برای موعظه ملکوت خدا فرستاد، حضور داشت.
5. نقش روح‌القدس در به یاد آوردن فرمایشات خداوند
– لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. یوحنا26:14
– و لیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. هر چه از آن پدر است، از آن من است. از این جهت گفتم که از آنچه آن من است، می گیرد و به شما خبر خواهد داد. یوحنا16: 13-15

روح‌القدس به عنوان یک وعده
• علیرغم اینکه تمامی اهداف روح‌القدس برای ملکوت خدا ضروری هستند اما یک هدف در مرکز تمامی این اهداف قرار دارد که بدون آن سایر اهداف رنگ می‌بازند و آن این است که روح‌القدس ودیعه‌ای است که میراث ما را در مسیح تضمین می‌کند:
– و در وی شما نیز چون کلام راستی ، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. که بیعانه میراث ما است برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. افسسیان1: 13-14
– زیرا می دانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما ریخته شود، عمارتی از خدا داریم، خانه ای ناساخته شده به دستها و جاودانی در آسمانها. زیرا که در این هم آه می کشیم، چونکه مشتاق هستیم که خانه خود را که از آسمان است بپوشیم، اگر فی الواقع پوشیده و نه عریان یافت شویم.از آنرو که ما نیز که در این خیمه هستیم، گرانبار شده، آه می کشیم، از آن جهت که نمی خواهیم این را بیرون کنیم، بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود. اما او که ما را برای این درست ساخت خدا است که بیعانه روح را به ما می دهد دوم قرنتیان5: 1-5
– و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید، محزون مسازید. افسسیان30:4
• همچنان که در عهد عتیق ختنه نشانه تعلق فرد به قوم خدا بوده، در عهد جدید روح‌القدس نشانه تعلق ایماندار به بدن مسیح است.
تعمید و پری روح‌القدس و عطایای روحانی
• تعمید آب که به هنگام توبه و تجدید حیات اتفاق می‌افتد تاییدی است بر پاک شدن گناهان و پذیرش عیسی مسیح به عنوان سرور ونجات دهنده و شراکت در موت عیسی و مردن نسبت به گناهان.
• اما تعمید روح‌القدس قدرت مضاعفی است که خداوند جهت تجهیز ایمانداران برای خدمت و شهادت بر نام عیسی عطا می‌کند:
– لیکن چون روح القدس بر شما می آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان.» اعمال 8:1
• نخستین ملاقات ایماندار با روح‌القدس در لحظه توبه و تجدید حیات است.
• تعمید روح‌القدس دومین تجربه ملاقات یک ایماندار با روح‌القدس است.
• همچنان که تعمید آب به معنی غوطه ور شدن درآب است. تعمید روح‌القدس نیز به معنای پوشانده شدن و اشباع شدن از روح‌القدس می‌باشد.

عوامل تعمید تعمید آب تعمید روح‌القدس
1 داوطلب شخص توبه کرده
(متی19:28، اعمال38:2) شخص توبه کرده
(اعمال38:2، 8: 14-17)
2 عنصر تعمید آب
(اعمال8: 36-38) روح‌القدس
(مرقس8:1)
3 تعمید دهنده انسان: شبان، کشیش
(اعمال38:8) عیسی مسیح
(متی11:3، مرقس8:1)
4 هدف شهادت بر نجات از گناهان و پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده (اعمال38:2؛ 16:22) تجهیز ایماندار به قوت مضاعف
(اعمال8:1، لوقا49:24)
5 نتیجه ورود به بدن مسیح به عنوان عضوی از آن
(مرقس16:16، غلاطیان27:3) دریافت روح‌القدس به همراه عطایا و قوات
(اعمال4:2،8: 14-17، اول قرنتیان12: 4-13)

چرا تعمید روح‌القدس مهم است؟
• قدرت پویای روح‌القدس تنها از طریق تعمید روح‌القدس ظاهر می‌گردد.
• کلیسایی که هنوز از چنین تجربه‌ای برخوردار نشده است، آن بعد قوتِ بخش روح‌القدس را در حیات خود از دست می‌دهد.
• همچنان که در کتاب اعمال رسولان تعمید روح را امری ضروری در کلیسای اولیه ارائه شده است، کلیسای امروز نیز به قدرت روح‌القدس در بشارت و شهادت به نام عیسی احتیاج دارد.
• روح‌القدس در روز پنطیکاست نزول کرد ازآن‌رو که شاگردان جهت شهادت به عیسی به قوت او نیاز داشتند.
• امروزه نیز برای یکی شدن با مسیح، نور و نمک شدن در جهان، قوت یافتن جهت زندگی در این جهان و شهادت به مسیح و خدمت در بدن او احتیاج به ملاقات مخصوص روح‌القدس و قوت مضاعف یافتن از شدیدا احتیاج است.
• شاگردان مسیح پس از تعمید روح‌القدس باید بطور مداوم این تجربه را با پری روح‌القدس در خود زنده نگاه بدارند.

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *