We Believe

https://christnetwork.net/wp-content/uploads/2020/11/pexels-photo-208414.jpg

کتاب مقدس

کتاب مقدس کلام الهامی خدا است که تاریخ حقیقی ﺁفرینش ﺁسمان، زمین و بشر را بیان می‌کند و حاوی پیشگویی‌ای درست از دوران ما در مورد ﺁسمان، زمین و سرنوشت بشر است. به علاوه، در کتاب‌های ﺁن هیچ راه نجات وجود ندارد.

خدا

فقط یک خدا وجود دارد (تثنیه ۶:۴). او خالق بهشت و زمین و همه موجودات زنده است. او خود را به انسانیت ﺁشکار ساخته است، به عنوان پدر، در پسر و روح‌القدس.

ای اسرائیل بشنو! خداوند خدای ما یک پروردگار است

ما معتقدیم که این انجیل، کلام خطاکار خدا (۲ تیموتائوس ۳:۱۵-۱۷) است که در زندگی روزمره به ﺁن عمل می‌کنیم. برنامه نجاتی که ما موعظه می‌کنیم از کلام خداست؛ که توبه است و تعمید به نام عیسی و دریافت روح‌القدس با نشان اول سخن گفتن به زبان‌های دیگر. ما به نام عیسی تعمید می‌دهیم، زیرا او تنها خدای زنده است. او پدری است که خود را در جسم ظاهر ساخت و در میان ما ساکن شد، و او روح‌القدس است که اکنون در ما زندگی می‌کند. این سه تا یکی هستن

پدر

خدا روح است (یوحنا ۴:۲۴). او خالق همه چیز و پدر تمامی بشر است. او اول و ﺁخر است و غیر از او خدایی نیست ( اشعیا ۴۴:۶). هیچ خدایی در حضور او نیافت. و بعد از او در ﺁنجا نخواهد بود (اشعیا ۴۳:۱۰).

پسر

عیسی بر طبق جسم (رومیان ۱:۳) پسر خداست و خود خدا بر طبق روح (متی ۱:۲۳). عیسی مسیح است (متی ۱۶:۱۶)؛ خالق همه چیز (کولسیان ۱:۱۶-۱۷)؛ خدا با ماست (متی ۱:۲۳)؛ خدا گوشت ﺁفرید (یوحنا ۱:۱-۱۴)؛ خدا در جسم ظاهر شد (من تیموتائوس ۳:۱۶)؛ کسی که بود، قادر مطلق (مکاشفه ۱:۸)؛ خدای قادر مطلق، پدر جاودان و سرور سلامتی (اشعیا ۹:۶). هنگامی که عیسی هویت خود را به عنوان خدا بیان کرد، گفت: “هر‌که مرا دید، پدر را دیده است” (یوحنا ۱۴:۷-۱۱) و “من و پدرم یکی هستیم” (یوحنا ۱۰:۳۰). برای ﺁمرزش گناهان دنیا ( عبرانیان ۹:۲۲) خون ریخته شد. اما خدا پدر ﺁسمانی بود و خون ریخته نشده بود. بدین گونه، جسد و خون (عبرانیان ۱۰:۵) را ﺁماده ساخت و برای نجات ما به زمین ﺁمد، زیرا در اشعیا ۴۳:۱۱ می‌گوید: “سوای من هیچ نجات‌دهنده‌ای نیست.” وقتی فرشتگان با گوشت و پوست خود ﺁمدند، “زیرا که امروز در شهر داود نجات‌دهندهاید. که مسیح خداوند است” (لوقا ۲:۱۱).

روح‌القدس

روح‌القدس روح خداست (خالق)، روح مسیح رستاخیزیافته. روح‌القدس در دل‌ها و جان‌های هر کس که به انجیل اعتقاد دارد و از ﺁن اطاعت می‌کند، همچون تسلی‌دهنده، پایدار‌کننده و نگهبان ( یوحنا ۱۴:۱۶-۲۶؛ رومیان ۸: ۹-۱۱)

گناه

گناه عصیان شریعت یا احکام خدا است (من یوحنا ۳:۴). گناه ﺁدم تا به امروز بر تمامی بشر ( رومیان ۳:۲۳) افتاده است. مزد گناه مرگ ابدی است ( رومیان ۶:۲۳؛ مکاشفه ۲۰:۱۴) به همهٔ کسانی که از پذیرفتن نجات که در کلام خدا ﺁمده است امتناع می‌ورزند.

رستگاری

نجات شامل رهایی از هر گناه و شرارت از طریق خون عیسی مسیح است. شرح حال عهد جدید نجات شامل توبه از گناه، تعمید در ﺁب به نام خداوند عیسی مسیح برای ﺁمرزش گناهان و تعمید روح‌القدس است که پس از ﺁن مسیحیان می‌باید زندگی‌ای خداپسندانه داشته باشند (اعمال ۲:۳۶-۴۱).

تعمید در ﺁب

تعمید در ﺁب بخش مهمی از نجات عهد جدید است نه صرفا یک مراسم نمادین. در واقع، بخشی از ورود به پادشاهی خدا (کلیسای خدا، عروس مسیح) است. از این رو، فقط عضوی از اعضای کلیسا نیست. (به یوحنا ۳:۵ رجوع شود؛ غلاطیان ۳: ۲۷)

غسل تعمید

تعمید در ﺁب فقط با غوطه‌ور شدن انجام می‌شود. پولس گفت: “ما با تعمید با او [عیسی مسیح] دفن شده‌ایم ( رومیان ۶:۴؛ کولسیان ۲:۱۲)، عیسی “از ﺁب بیرون ﺁمد” ( مرقس ۱:۱۰)، و فیلپس و خواجه‌سرا “به ﺁب” افتادند و “از ﺁب” برﺁمدند ( اعمال ۸:۳۸-۳۹). هنگامی که با نجات عهد جدید روبرو می‌شویم، مرگ، دفن و رستاخیز عیسی در زندگی‌مان به کار گرفته می‌شود: “توبه کنید و هر یک از شما را به نام عیسی مسیح برای ﺁمرزش گناهان دفن کنید و عطای روح‌القدس [قیامت] را خواهید یافت.” (به اعمال ۲:۳۸ رجوع شود)؛ رومیان ۶:۱-۷؛ ۸: ۲ کلام خدا نمی‌تواند هر نوع ﺁب‌پاشیدن، ریختن یا تعمید نوزاد را ثابت کند، بلکه فقط رسوم بشری است.

تعمید

نامی که در ﺁن تعمید داده می‌شود بسیار مهم است و این نام عیسی است. ﺁخرین فرمان عیسی به شاگردانش این بود: “بروید و به همهٔ امت‌ها تعلیم دهید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید.” (متی ۲۸:۱۹) ما باید توجه کنیم که او نام (مفرد) را نمی‌گفت. همان طور که پیش از این توضیح داده شد، پدر، پسر و روح‌القدس نام اشخاص جداگانه‌ای نیستند، بلکه نام‌های مقام‌هایی هستند که خدا بر ﺁنان نهاده است. فرشته‌ای نام نجات‌بخش خدا را در عهد جدید اعلام کرد: “او پسری خواهد زایید و او را عیسی خواهی نامید. زیرا قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید.” (متی ۱:۲۱). رسولان می‌دانستند که عیسی نام تعمید است و از روزی که کلیسای خدا (روز پنطیکاست) تا پایان خدمتشان برقرار شد، همهٔ امت‌ها (یهودیان-اعمال ۸:۱۶؛ امت‌ها-اعمال ۱۹:۵) به نام خداوند عیسی مسیح. در واقع، عیسی تنها نامی است که برای نجات ما داده شده است. “و هیچ نجات دیگری نیست. زیرا که در میان مردمان نام دیگری زیر ﺁسمان داده نمی‌شود، که به‌سبب ﺁن نجات یابیم.” (اعمال ۴:۱۲).

تعمید روح‌القدس

تعمید روح‌القدس تولد روح است ( یوحنا ۳:۵). این تعمید روحانی برای قرار دادن کسی در ملکوت خدا (کلیسای خدا، عروس مسیح) ضروری است و با سخن گفتن به زبان‌های دیگر (دیگر زبان‌ها) به عنوان روح خدا نمایان می‌شود. یوئیل ۲:۲۸-۲۹ و اشعیا (اشعیا ۲۸:۱) نبوت کرده‌اند. یحیی تعمید‌دهنده ( متی ۳:۱۱) که از خون عیسی خریده شده بود و به شاگردانش وعده داده بود ( یوحنا ۱۴:۲۶؛ ۱۵: ۱۶ روح‌القدس نخست در روز پنطیکاست بر یهودیان ( اعمال ۲:۱-۴) و سپس بر سامریان ( اعمال ۸:۱۷) و بعدها بر امت‌ها (اعمال ۱۰:۴۴-۴۶؛ ۱۹: ۶ “وعده به شما و به فرزندان شما و به هر‌که دور باشد، همان‌گونه که خداوند خدای ما بخواند.” (اعمال ۲:۳۹).

سخن گفتن به زبان‌های دیگر

سخن گفتن به زبان‌های دیگر که روح خدا می‌گوید، تجلی است که خدا به صورت شهادت نامحدود و غیرطبیعی و یا نشانه‌ای از تعمید روح‌القدس (اعمال ۲:۴؛ ۱۰:۴۶؛ ۱۹: ۶ این نبوت از زبان اشعیای نبی به عنوان ﺁرامی و طراوت‌بخش ( اشعیا ۲۸:۱۱-۱۲) نبوت شده است که عیسی ﺁن را به عنوان نشانه‌ای پیشگویی کرد که هم‌ایمانانش ( مرقس ۱۶:۱۷) و هم یهودیان و هم غیریهودیان از ﺁن پیروی خواهند کرد. پولس در قرنتیان ۱۲:۱-۱۲ از هدیهٔ “انواع زبان‌ها” که پولس در ﺁیهٔ ۱۴:۱-۴۰ از ﺁن‌ها یاد کرد، استفاده کرد و در مورد ﺁن در قرنتیان ۱۴:۱-۴۰ قوانینی داد. ۴) و برای اصلاح کلیسا (۱۴:۲۷-۲۸). در جلسات جماعت، زبان‌ها برای رساندن پیام به مردم استفاده می‌شود و باید ﺁن را ترجمه کرد. از ﺁنجا که این هدیه را می‌توان در عموم به کار گرفت، نیاز به مقررات مناسب دارد (۱۴:۲۳-۲۸). البته همهٔ ما مسیحیان از موهبت زبان‌ها که با زبان‌هایی که خدا به عنوان اولین شاهد تعمید روح‌القدس داده است، متفاوت است، بهره نمی‌گیریم. پولس گفت: “با زبان‌ها سخن نگویید” (من ۱۴:۳۹) و “خدا را شکر می‌کنم، بیش از هر کس با زبان” من قرنتیان ۱۴: ۸) چه کسی جرأت می‌کند دیگران را تعلیم دهد یا موعظه کند؟ سخن گفتن به زبان‌ها بدین مفهوم است که به زبانی صحبت کنیم که سخنران از ﺁن بی‌اطلاع باشد، همان طور که روح گفته است. زبان‌ها را می‌توان به دو روش طبقه‌بندی کرد: ۱) تعمید روح‌القدس به زبان‌های دیگر و ۲) عطای زبان‌هایی که در قرنتس اول ذکر شد.

قدوسیت

پس از نجات از گناه، به ما فرمان داده می‌شود: “برو و دیگر گناه مکن” ( یوحنا ۸:۱۱). به ما فرمان داده شده است که در این دنیا (تیطس ۲:۱۲) هوشیار، عادل و خداترس زندگی کنیم و هشدار داده‌ایم که بدون قدوسیت کسی خداوند را نخواهد دید (عبرانیان ۱۲:۱۴). ما باید خود را مقدس خدا (رومیان ۱۲:۱) معرفی کنیم، خود را از هر نجاست جسم و روح پاک سازیم (۲قرنتیان ۷:۱) و خود را از تمام امور دنیوی (یعقوب ۴:۴) جدا سازیم. اگر عادلان به سختی نجات یابند، بی‌دینان و گناهکاران کجا ظاهر خواهند شد؟ (من پطرس ۴:۱۸). هیچ کس نمی‌تواند با قدرت خود زندگی مقدس داشته باشد، بلکه فقط با روح‌القدس. “بعد از ﺁنکه روح‌القدس بر شما ﺁید، قدرت خواهید یافت.” (اعمال ۱:۸)

شفای الهی

خدا خود را در طول اعصار با معجزات شفادهنده‌ای ﺁشنا ساخته است و برای شفا دادن همهٔ کسانی که با ایمان و اطاعت نزد او می‌ﺁیند، در عصر فیض تدارکات ویژه‌ای تدارک دیده است. خون عیسی مسیح، به خصوص در اثر خط‌های او ( اشعیا ۵۳:۵؛ متی ۸:۱۶-۱۷؛ من پیتر ۲:۲۴). عیسی به هر جا که می‌رفت بیماران را شفا می‌داد (متی ۴:۲۳-۲۴) و به شاگردانش فرمان داد که همان کار را انجام دهند (متی ۱۰:۸). او در مورد کسانی که به انجیل ایمان ﺁورده اند، گفت: “ﺁنان به بیماران دست خواهند زد و بهبود خواهند یافت” (مرقس ۱۶:۱۸). هر جا که بشارت موعظه می‌شد، معجزات و شفای شدید شاگردان عیسی را دنبال می‌کرد. هیچ بیماری یا بیماری‌ای برای خدا دشوار نیست. هر یک از ما، فرزندانمان یا دوستانمان را می‌توان با قدرت خدا شفا داد. ﺁیا در میان شما بیمار است؟ اجازه دهید مشایخ کلیسا را بخواند. و او را به نام خداوند به روغن مسح کنند. و دعای ایمان او را برمی انگیزد. و اگر گناه کرده باشد، ﺁمرزیده خواهد شد. به خطاهای یکدیگر اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعاهای خالصانه و پرشور مرد عادل در دسترس است.” (یعقوب ۵:۱۴-۱۶).

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *