تظاهر و غرور

چه معني براي تظاهر و غرور مي توانيم داشته باشيم ؟

تظاهر به معني حفظ ظاهر مي آيد .  يعني كاري و يا چيزي ، درست نيست و نشان داده مي شود كه درست است .  در بيان عامي مي گوييم ، طرف فيلم بازي مي كنه يعني نقش بازي مي كنه .
خود تظاهر شاخه هاي مختلفي را دارد ولي به نظر من از ريشه رياكاري شيره خود را مي گيرد .

اما غرور بستگي دارد در كجا و به چه معني آنرا بكار ببريم .
به نظر من دو نوع غرور داريم ، مثبت و منفي.
غرور مثبت غروري است كه به كاري و عاملي افتخار مي كند به عنوان مثال غرور ملي و مذهبي و غيره .
اما غرور منفي شامل  فرد و يا اجتمايي است كه افكار و اعمال ديگران را قبول ندارد و متكبر است و اين مي تواند شامل : فرهنگ ها ، مذهب و غيره باشد .

آيا غرور مضر ( ضرر آور )  است ؟
غرور و تكبر مي تواند ضرر آور باشد .  ضرر آن اول براي خود شخص است و سپس براي اطرافيان .  شخص مغرور از آنحايي كه هيچكس را قبول نمي كند و متكبر است ، اگر اشتباهي هم بكند ، غرور منفي او اجازه به اصلاح خود نمي دهد در نتيجه ضرر هاي بزرگي به خود و خانواده و اجتماع و مذهب و غيره مي زند .
من متوجه شدم افراد مغرور معمولا ديكتاتور هم هستند .

كلام خدا و خود خداوند به تظاهر و غرور چگونه نگاه مي كند ؟
همانطور كه گفته شد تظاهر از ريشه رياكاري نشعت مي گيرد و رياكاري نزد خداوند مكروه است .  شخص به آن چيزي كه نيست خود را جا مي زند و اين در رفتارها و اخلاق ها و در كار و مشغله و در ازدواج و سياست و مذهب ديده مي شود .
بارها و بارها خداوند ما عيسي مسيح كاتبان و فريسيان يعني عالمين و  شريعت مداران يهودي را كه مثالي مي توانند براي ساير شريعت مداران باشند ، توبيخ مي نمايد و عاقبت كار آنها را به آنها گوشزد مي كند :

آياتي را براي شما در رابطه با هر دو موضوع ، تظاهر و غرور بخوانم :
لوقا 11 : 43 – 44
43 واي بر شما اي فريسيان كه صدر كنايس و سلام در بازارها را دوست مي داريد .  ( غرور )
44 واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار زيرا كه مانند قبرهاي پنهان شده هستيد كه مردم بر آنها راه مي روند و نمي دانند .  (  تظاهر )

در هشدار به رهبران مذهبي چنين مي فرمايد :

لوقا 20 : 46 – 47  ت  تفسيري
46 از اين علماي متظاهر دوري كنيد كه دوست دارند با قباهاي بلند، خودنمايي كنند و به هنگام عبور از كوچه و بازار، مردم به ايشان تعظيم كنند؛ و چقدر دوست دارند كه در عبادتگاه ها و جشنهاي مذهبي ، بالاي مجلس بنشينند. 47 اما حتي وقتي دعاهاي طولاني مي كنند و تظاهر به دينداري مي نمايند، تمام هوش و حواسشان به اينست كه چگونه اموال بيوه زنان را تصاحب كنند. از اينرو مجازات آنان بسيار شديد خواهد بود .

امثال سليمان 8 : 13   ت  تفسيري
اگر كسي‌ خداترس‌ باشد، از بدي‌ نفرت‌ خواهد داشت‌. من‌ از غرور و تكبر، رفتار و گفتار نادرست‌ متنفرم‌ .

مزمور 10 : 4
شرير در غرور خود مي‌گويد: بازخواست نخواهد كرد.» همه فكرهاي او اينست كه خدايي نيست .

متي 5 : 3
خوشابحال مسكينان در روح، زيرا ملكوت آسمان از آن ايشان است .

آيا درسته كه با اين چنين افراد مشاركت داشته باشيم ؟

ما دعوت شديم كه در ميان تاريكي نور باشيم و براي همين يكي از عنوان هاي زيباي ما : فرزندان نور است ، زيرا خداوند ما فرمودند كه : من نور جهان هستم .  اگر مشاركت ما شهادتي براي اين چنين افراد جهت عوض شدن آنها است ، خوب است و مفيد و گرنه مي تواند براي خود ما نيز مضر باشد .

امثال 16 : 18 – 20    ت  تفسيري
18غرور منجر به‌ هلاكت‌ مي‌شود و تكبر به‌ سقوط‌ مي‌انجامد. 19 بهتر است‌ انسان‌ متواضع‌ باشد و با ستمديدگان‌ بنشيند تا اينكه‌ ميان‌ متكبران‌ باشد و در غنايم‌ آنها سهيم‌ شود. 20 آناني‌ كه‌ كلام‌ خداوند را اطاعت‌ كنند سعادتمند خواهند شد و كساني‌ كه‌ بر او توكل‌ نمايند بركت‌ خواهند يافت‌.

آيا غرور و تظاهر ، مي تواند خطري براي ايمان ،  ايمانداران باشد ؟

بله مي تواند و اين خطر هست .  اولا تظاهر عمل رياكاري ايماندار خواهد بود كه خداوند از اين اصلا خوشش نمي آيد .  در ثاني ايماندار مغرور داراي همان ميوه انسانيت كهنه خود مي باشد كه اين هم موجب رضايت خدا نيست .  افراد زيادي به علت غرور از ايمانشان سقوط كرده اند منجمله شيطان :

اشعيا 14 : 12 – 15
12 اي زهره دختر صبح چگونه از آسمان افتاده اي؟ اي كه امت ها را ذليل مي ساختي چگونه به زمين افكنده شده اي؟
13 و تو در دل خود مي گفتي: «به آسمان صعود نموده، كرسي خود را بالاي ستارگان خدا خواهم افراشت، و بر كوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود.
14 بالاي بلنديهاي ابرها صعود كرده، مثل حضرت اعلي خواهم شد.»
15 لكن به هاويه به اسفلهاي حُفره فرود خواهي شد .

در كلام خدا مي بينيم كه حتي دولتها و ممالك مغرور بوده اند كه خداوند آنها را تنبيه كرده است :

اشعيا 14 : 22
خداوند قادر متعال‌ مي‌فرمايد:  من‌ خود برضد بابل‌ برخواهم‌ خاست‌ و آن‌ را نابود خواهم‌ كرد. نسل‌ بابلي‌ها را ريشه‌ كن‌ خواهم‌ كرد تا ديگر كسي‌ از آنها زنده‌ نماند .

چطور مي شه يك ايماندار ، تظاهر به ايمان بگنه ؟

وقتي ريشه و پايه و اساس ايماندار عوض نشده باشد ، تظاهر و هر عادت و شخصيت انسانيت كهنه آن فرد هنوز با خودش به همه جا رفته و رخنه مي كند و حتي در ايمانش و كليسا و غيره .
بايد خيلي مواظب بود كه بي خودي از آنچه كه مال ما نيست به آن فخر نكنيم و تظاهر به داشتن صورت و ظاهر دينداري نداشته باشيم :

2 قرنتيان 10 : 13
در ضمن هرگز نخواسته ايم زحماتي را كه ديگران براي شما كشيده اند، به خود نسبت دهيم و به آنها افتخار كنيم ، بلكه آرزوي ما اينست كه ايمانتان رشد كند و در چهارچوب همان نقشه خدا، خدمت ما در ميان شما گسترش يابد .

2 تيموتاوس 3 : 1 – 5   ت   تفسيري
1 اين را نيز بايد بدانـي كه در زمانهاي آخـر، مسيحي بودن بسيار دشوار خواهد بود 2 زيرا مردم ، خودپرست ، پول دوست ، مغرور و متكبر خواهند بود؛ و خدا رامسخره كرده ، نسبت به والدين نامطيع و ناسپاس خواهند شد و دست به هر عمل زشتي خواهند زد. 3 مردم ، سنگدل و بي رحم ، تهمت زن ، ناپرهيزگار، خشن و متنفر از خوبي خواهند بود، و كساني را كه مي خواهند زندگي پاكي داشته باشند، به باد تمسخر خواهند گرفت ؛ 4 در آن زمان ، خيانت در دوستي امري عادي بنظر خواهد آمد؛ انسانها  ، خودرأي ، تندخو و مغرور خواهند بود، و عيش و عشرت را بيشتر از خدا دوست خواهند داشت ؛ 5 به ظاهر افرادي مؤمن ، اما در باطن بي ايمان خواهند بود. فريب اينگونه اشخاص خوش ظاهر را نخور.

در عوض بايد در تقدس قدم گذاشته و راه رفت :
2 پطرس 3 : 11
پس چون جميع اينها متفرّق خواهند گرديد، شما چطور مردمان بايد باشيد، در هر سيرتِ مقدّس و دينداري .
ت   تفسيري :
پس‌ حال‌ كه‌ مي‌دانيد هر چه‌ در اطرافمان‌ هست‌ نابود خواهد شد، چقدر بايد زندگي‌تان‌ پاك‌ و خداپسندانه‌ باشد .

بجاي فخر كردن كاذب و تظاهر اينكه همه كارها را ما انجام مي دهيم ، بهتر است كه غرور و تكبر و تظاهر و فيره را بگذاريم كنار و فروتن شده بدانيم كه اگر هم چيزي داريم و يا كاره اي شده ايم همه اين ها از فيض و داده خداوند ما عيسي مسيح است .

1 قرنتيان 4 : 7
چرا اينقدر به خود مي باليد؟ مگر هر چه داريد، از خدا نيافته ايد؟ پس در اينصورت چرا طوري رفتار مي كنيد كه گويي با تلاش خودتان چيزي را كسب كرده ايد؟

يعقوب 4 : 6
ليكن او فيض زياده مي بخشد. بنابراين مي گويد: «خدا متكبّران را مخالفت مي كند، امّا فروتنان را فيض مي بخشد

 

منبع:eichurch.co.uk

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *