ادبیات

ادبیات خرد

ندای حکمت 1آیا حکمت ندا در نمی‌دهد و فهم آوای خویش بلند نمی‌کند؟ 2بر بلندیهای کنار راه می‌ایستد و نیز آنجا که راهها به هم می‌رسند. 3کنار دروازه‌های ورود به شهر و بر مدخلها بانگ برمی‌آورد: 4«شما را ای مردمان ندا می‌دهم، آوای خویش بر همۀ آدمیان بلند می‌کنم. 5ای …

بیشتر بخوانید »

بهشت گمشده جان میلتون

اي پري الهام بخش آسمانی، در وصف نخستین نافرمانی آدمی و میوه و محصول ممنوعه، که طعم کشنده اش مرگ را به جهان آورد و جمله بدبختیهای ما را با از دست رفتن باغ بهشت باعث آمد، تا آنکه بزرگ مردی از نو پای بر جایمان کند و جایگاه نیک …

بیشتر بخوانید »