باور های ما

http://www.ansp.org/~/media/Images/ans/visit/exhibits/butterflies/butterfly2015-1-636.ashx?la=en&hash=367C88FAD063EFDFCD60B85C96BB05F110C39311

خدا:

ما ایمان داریم كه :  یك خدای واحد و قادر مطلق در سه شخصیت از ذات ابدی خود به عنوان پدر و پسر و روح القدس ، وجود دارد .

كتاب مقدس ، یعنی كلام خدا :

ما ایمان داریم كه : آنچه در كتاب مقدس آمده است ، از الهام روح خدا یعنی روح القدس می باشد و كلام مبارك خدا بوده و مصون از هر كونه خطا است و آخرین احكام خدا در هر مورد می باشد .

عیسی مسیح ( منجی ):

ما ایمان به الوهیت منجی بشر یعنی عیسی مسیح در تولدش از مریم باكره ، در انسانیت كامل ، در زندگی مصون از هر گناه ، مقتدر در تعالیم خود ، در فدیه و قربانی گذراندن خود و ریختن خون خود برای گناهان بشر ، در برخاستن از مردگان ، در صعود و در دست راست پدر قرار گرفتن ، در شفاعت و وساطت بین خدا و انسان و در برگشت دوباره او برای بردن كلیسای واقعی و داوری عادلانه نهایی بر تمام بشر را داریم .

روح القدس:

ما ایمان به الوهیت روح القدس داریم : كه از جانب پدر و پسر برای الزام بشر گناهكار از گناهان خود و بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح و توبه كردن از گناهان و داشتن تولد تازه برای راهنمایی و تقدیس و برآوردن نیاز روحانی انسان ایمان آورده و اعطای هدایای روحانی و تعمید در روح خدا برای پیش برد ملكوت خداوندمان عیسی مسیح و داشتن قدرت برای دادن شهادت از آنچه خداوند عیسی مسیح برای او كرده و نیز اعطای قدرت برای انجام انواع خدمات و پرستش در كلیسا و خارج از آن برای بشارت انجیل نجات بخش خداوندمان عیسی مسیح ، ارسال شده است .

انسان:

ما باور داریم كه : انسان از ،  هر نوع و نژاد در برابر خدای قدوس و تعالی ، بعد از سقوط آدم و حوا ، گناه كار بوده ، در نتیجه برای رهایی از غضب الهی ، محتاج به نجات خداوندمان عیسی مسیح می باشد .

گناه:

ما ایمان داریم كه : انسان از هر نوع و نژاد دارای طبیعت گناه آلود است و بر طبق كلام خدا همه انسان ها دارای گناه می باشند و هیج فردی در هر مقام و منزلت وجود ندارد كه از گناه مصون باشد .

نجات:

ما ایمان داریم كه : توبه ( بازگشت از گناهان ) برای انسان گناه كار برای دریافت نجات و رهایی از گناهان با توجه به قربانی و فدیه خداوند در این مورد ضروری می باشد . این نجات فقط توسط فیض خداوند ما برای همه انسانها كه مایل به نجات می باشند فراهم شده است و با ایمان به محبت خدا و كار عظیم خدا بر صلیب عیسی مسیح برای همه ما در دسترس است . با نجات عیسی مسیح است كه انسان نجات یافته در قید حیات خود از زندگی روحانی شایسته و پٌر از ثمرات و خوشی و شادی روح خداوند برخوردار شده و بعد از آن ، با فیض خداوند از خشم و غضب خدا در روز داوری مصون می ماند .

كلیسا:

ما باور داریم كه : كلیسا ، جمع مومنین است كه در مكانی برای پرستش ، تعلیم ، وعظ و اعلان اعمال خداوند برای شهادت و بشارت جمع می شوند . همچنین بر تعاریف كلام خدا بر این ایمان هستیم كه كلیسا از جمع هر نوع و نژاد انسانها می باشد و در آن هیچ تبعیض قومیت ، ملیت و نژاد نمی تواند باشد . باور ما بر این است كه كلیسا ، به معنی بدن خداوند ما عیسی مسیح در اتحاد و یگانكی است كه او سر این بدن بوده و از او است كه این بدن توسط روح او یعنی روح القدس هدایت می گردد . همچنین طبق كلام خدا بر این ایمان هستیم كه كلیسا ، همانند عروس برای داماد آسمانی یعنی عیسی مسیح می باشد كه باید خود را از هر نوع آلایش این دنیا مبرا ساخته و تا بازگشت ثانوی ناجی خود یعنی عیسی مسیح ، خود را پاك نگاه دارد . ما همچنین باور در بودن بدنی بزرگتر ، یعنی كلیسای جهانی با این تعاریف هستیم .

خدمت:

ما بر اساس كلام خدا بر این باور هستیم كه : خداوند ما عیسی مسیح در كلیسای خود انواع خدمات را برای خدمت كردن مردم اعطا نموده است . این خدمات شامل : رسولان ، انبیا ، مبشرین ، شبانان و معلمین و همچنین خدماتی را كه از ثمرات اهدایی روح خدا برای همه ایمانداران به آنها و بكار گیری تمام استعداد های انها برای پیشبرد ملكوت خداوندمان عیسی مسیح ،  داده می شود .

تعمید آب:

بر اساس تعلیم كلام خداوند ، ما بر این باور هستیم كه شخص گناه كار بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح و اعتراف و توبه از گناهان خود ، برای اعلان نجات خود و به منظور نشان دادن این كه برای گناهان خود مرده و برای مسیح در زندگی جدیدی قرار می گیرد ، توسط خادمین و یا سایر ایمانداران بر طبق دستور خداوند به نام پدر ، پسر و روح القدس در آبی كه بتوان تمام بدن را در آن فرو برد ، غسل تعمید می گیرد .

تعمید در روح خداوند:

بر اساس كلام خدا ما بر این باور هستیم كه : خداوند می تواند ما را در روح خود توسط روح القدس تعمید دهد كه این موجب كارایی بیشتر و سرسپردگی واقعی به معنای اصلی آن برای ایماندار چه برای بنای روحانی شخصی و كلیسایی ، واقع  گردد . عامل در تعمید توسط روح القدس ، خود روح خدا می باشد و نه انسان .

 ماموریت:

بر اساس كلام خدا ما ایمان داریم كه : خداوند به كلیسای خود عطایا و قدرت برای كمك به مردم ، برای اعلام و پخش پیغام نجات بخش انجیل به همه ، برای اعلان شفای جسمی و روحی و روانی و كمك مردم برای بهتر فهمیدن مسائل روحانی و رشد ایمانداران در زندگی جدید روحانی داده است .

 بازگشت ثانوی خداوند:

ما ایمان داریم كه خداوند ما عیسی مسیح به همانگونه كه به آسمان جلوس فرمودند ، به همان حال یعنی در جسم بر همه ظاهر شده و هر چشمی او را در بازگشت ثانوی خود برای بر قراری سلطنت پُر جلال خود ، خواهد دید .

 آینده :

ما ایمان داریم كه :  در آن آینده ای كه خداوند ما عیسی مسیح برای داوری نهایی جهان و بر قراری عدالت خود برمی گردند ، مرده گان از قبر خود قیام خواهند كرد و هر كس بر اساس آنچه كه عمل نموده است در داوری او قرار خواهد گرفت ، ابتدا ایمانداران و سپس همه آنانی كه ایمان نیاورده اند . بر اساس آن داوری ، پاداش ابدی برای نجات یافتگان با بودن ابدی با او و تنبیه و جدایی ابدی برای كسانی كه نجات او را رد كرده اند ، خواهد بود .

ما چشم انتظار آمدن خداوندمان عیسی مسیح می باشیم .

متبارك و پٌر جلال باد نام عزیز و قدوسِ خداوند ما عیسی مسیح .

http://christnetwork.net/wp-content/uploads/2015/08/We-Believe-Slider-940x412.jpg

 

THE BIBLE
We believe the Bible, as originally given, to be without error, the fully inspired and infallible Word of God and the supreme and final authority in all matters of faith and conduct

THE TRINITY
We believe that the Godhead exists co-equally and co-eternally in three persons Father, Son and Holy Spirit and that these three are one God, sovereign in creation, providence and redemption

THE SAVIOUR
We believe in the true and proper deity of our Lord Jesus Christ, in His virgin birth, in His real and complete humanity, in His sinless life, in His authoritative teaching, in His substitutionary and atoning sacrifice through His shed blood, in His bodily resurrection, in His ascension to the right hand of the Father, in His heavenly intercession and in His second advent to receive His Church

THE HOLY SPIRIT
We believe in the deity of the Holy Spirit who proceeds from the Father and the Son and the necessity of His work in conviction of sin, repentance, regeneration and sanctification, and that the believer is also promised an endowment of power as the gift of Christ through the baptism in the Holy Spirit with signs following. Through this endowment the believer is empowered for fuller participation in the ministry of the Church, its worship, evangelism and service

MANKIND
We believe in the universal sinfulness of all men since the fall, rendering man subject to God’s wrath and condemnation

SALVATION
We believe in the necessity for salvation of the repentance towards God and faith in the Lord Jesus Christ by which the sinner is pardoned and accepted as righteous in God’s sight. This justification is imputed by the grace of God because of the atoning work of Christ, is received by faith alone and is evidenced by the Fruit of the Spirit and a holy life

THE CHURCH
We believe in the spiritual unity and the priesthood of all believers in Christ and these comprise the universal Church, the Body of Christ.

THE MINISTRY
We believe in the ministries that Christ has set in His Church, namely, apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, and in the present operation of the manifold Gifts of the Holy Spirit according to the New Testament.

THE ORDINANCES
We believe in the baptism of believers by immersion in water in obedience to the command of Christ and in the commemoration of Christ’s death by the observance of the Lord’s Supper until His return.

THE COMMISSION
We believe that the gospel embraces the needs of the whole man and that the Church is therefore commissioned to preach the gospel to the world and to fulfill a ministry of healing and deliverance to the spiritual and physical needs of mankind.

THE COMING KING
We believe in the personal, physical and visible return of the Lord Jesus Christ to reign in power and glory.

THE FUTURE STATE
We believe in the resurrection of the dead and in the final judgment of the world, the eternal conscious bliss of the righteous and the eternal conscious punishment of the wicked

 

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *