صبر چيست ؟

صبر چيست ؟براي اينكه معني صبر را درك نماييم بايد كاربرد آنرا درك نماييم .
صبر مي تواند به معني : انتظار ، تحمل و طاقت باشد .  معاني بردبار و شكيبا بيشتر براي صفت بكار گرفته مي شود : به عنوان مثال فلاني بردبار و شكيبا است .
صبر بيشتر به معني اين است كه : موضوعي در جريان است و ما در انتظار نتيجه بسر مي بريم .
همچنين صبر مي تواند معياري براي سنجيدن تحمل ما باشد .  وقتي تحمل ما تمام مي گردد ديگر طاقت يعني توان رويارويي با موضع را نداريم .
چرا و كِي به صبر احتياج داريم ؟
به نظر من خدا اين صفت را در ما به عنوان ترمز زندگي قرار داده است .  اگر به سيستم مكانيك اتومبيل نگاه كنيم مي بينيم كه سه عامل مهم كنار هم گذاشته شده اند :  گاز ، ترمز و كلاج .
هميشه ترمز كنار گاز است و خيلي هم ضروري است . در هر حالت ضروري نميشود گاز را رها كرد كه ماشين بايستد ، بايد براي متوقف كردن آن ترمز كرد .
در جريان زندگي ما نيز ، زماني احتياج به گاز دادن و زماني به خلاص بودن و اما زماني به ترمز كردن هست .
بنابراين ،  در تعريف صبر در اين چهار چوب براي زندگي ما مي تواند ،  نقش ترمز را داشته باشد .
پس اين مي شود كه  چرا ما به آن احتياج داريم .
اما كِي به آن احتياج داريم ؟

يكي از رهبران كشورهاي غرب مي گويد : من فوقالعاده صبور هستم به شرطي كه آخرسري روش و حرف من انجام شود .
طبيعي است كه اگر همه چيز به روش ما پيش برود ما خيلي صبور و شكيبا خواهيم بود . كِي صبر ما زير سئوال ميرود ، زماني كه مسئله اي موافق روشهاي ما نبوده و يا نباشد .  در اين جا است كه بايد صبر خود را امتحان كنيم .
احتياج ما به صبر در موضوعات مختلف زندگي فرق مي كند .  علاوه بر داشتن صبر كه براي زندگي ما مفيد است ، بكار گيري حكمت در خيلي موارد  ضروري است ، اما در بعضي موارد بايد خيلي سريع اقدام كرد ، به عنوان مثال اگر من ببينيم كسي داره غرق ميشه و من مي توتنم نجاتش بدهم ، اينجا ديگر حكمت را لازم نيست بكار بگيرم و يا دعا كنم كه خداوندا تو چي مي گ.يي من اين شخص را نجات بدهم يا نه .  اينجا بايد سريع اقدام نمايم .  اما اگر قرار است من سخني بگويم مخصوصاً در موارد خاص اينجاست كه بايد براي سخن گفتن و يا جواب دادن صبر كنم و حكمت را بكار بگيرم .
جالب است كه كلام خدا ،  صبر را يكي از ثمره ها و ميوه هاي روح القدس يعني روح خدا را به ما معرفي مي نمايد .جالب است كه كلام خدا ،  صبر را يكي از ثمره ها و ميوه هاي روح القدس يعني روح خدا را به ما معرفي مي نمايد .

جالب است كه اين را گفتيد همين حالا مي خواستم اين سئوال را از شما بپرسم كه : كلام خدا در رابطه با صبر چه مي گويد ؟
كلام خدا در اين رابطه در :
غلاطيان 5 : 22 – 23   چنين مي فرمايد :    ت   هزاره
22 امّا ثمره روح، محبت، خوشي، آرامش، صبر، مهرباني، نيکويي، وفاداري، 23 فروتني و خويشتنداري است. هيچ شريعتي مخالف اينها نيست .

1 تسالونيكيان 5 : 14    ت  تفسيري
برادران عزيز، اشخاص تنبـل و سركش را تأديب كنيد؛ افراد محجوب و ترسو را دلداري دهيد؛ ضعفا را ياري نماييد؛ نسبت به همه ، صبر و تحمل را پيشه كنيد .

خيلي از مردم ، ممنكه فكر كنند كه صبر ، انتطار بي خودي است ، شما چي فكر مي كنيد و كلام خدا در اين رابطه چه مي گويد ؟
در كلام خدا در عهد جديد يعني انجيل آنچه كه از يوناني براي صبر ترجمه شده ، كلمه با اقتداري است و آنرا فقط يك انتظار نمي داند ، به عنوان مثال در :

عبرانيان 12 : 1
پس حال كه در اين ميدان مسابقه ، چنين گروه انبوهي از ايمانداران را داريم كه براي تماشاي ما گرد آمده اند، بياييد هر آنچه را كه سبب كُندي يا عقب افتادن ما در اين مسابقه مي شود، از خود دور كنيم ، و با صبر و شكيبايي در اين ميدان بسوي هدف بدويم .

در اينجا كلام خدا ما را براي درك و اهميت صبر در زندگي مخصوصاً روحاني ما ، مثال در مسابقه قرار گرفتن را مي آورد .
آيا ما در مسابقه دُو با عصا خواهيم دويد ؟  و يا به ما اجازه خواهند داد كه ميان بُر بزنيم و زود به خط پايان برسيم ؟  مطمعناً نه
بنابراين دراينجا بيشتر به معني استقامت است .  كسي كه صبور است به اين معني است كه استوار است و مي تواند تحمل نمايد .

من فكر مي كنم خيلي از مردم در اين مورد ضعيف هستند ، چطور ميتوانيم صبر خود را بيشتر كنيم ؟

واضح است كه صبور بودن يك شبه انجام نخواهد گرفت ، كلام خدا در اين مورد ما را تشويق مي نمايد كه از قدرت خدا براي بهره مند شدن آن نياز داريم .

كولسيان 1 : 11
و به اندازه توانايي جلال او به قوّت تمام زورآور شويد تا صبر كامل و تحمّل را با شادماني داشته باشيد .
اگر به او ايمان آوريم و زندگي خود را به او بسپاريم ، آنوقت او قادر است ما را در اين مورد تقويت دهد .
اين كليدي است كه خداوند به ايماندارانش مي دهد و حتي از اين نيز مي توانيم پِي به اهميت اين موضوع ببريم .

همه ما در زندگي ، مشكلات داريم و در مشكلات است كه ما بايد با صبر و تحمل ، بهتر از عهده آنها بر بياييم .

يعقوب 1 : 3 – 4
3 زيرا در آزمايش و سختي هاست كه صبر و تحملتان بيشتر مي شود. 4 پس بگذاريد صبرتان فزوني يابد و نكوشيد از زير بار مشكلات شانه خالي كنيد، زيرا وقتي صبرتان به حد كمال رسيد، افرادي كامل و بالـغ خواهيد شـد و به هيچ چيز نياز نخـواهيد داشت .

مزمور 37 : 7  ت  تفسيري
در حضور خداوند سكوت‌ نما و با صبر و شكيبايي‌ منتظر عمل‌ او باش‌. به‌ كساني‌ كه‌ با نيرنگ‌ و حيله‌ در زندگي‌ موفق‌ مي‌شوند، حسادت‌ مورز .
آيا افراد نمونه در صبر و تحمل ،  در كتابمقدس وجود دارد ؟
بله ، اتفاقاً در يعقوب اين را مي خوانيم :              يعقوب 5 : 10 – 11  ت   تفسيري   ( ايوب )
برادران، از پيامبراني که به نام خداوند سخن مي‌گفتند، درسِ صبر در مصائب را فرا‌‌گيريد . 11 همه آناني كه در زندگي صبر و تحمل داشتند، خوشبخت شدند. «ايوب » يك نمونه از افرادي است كه با وجود مشكلات و مصائب فراوان ، صبر و ايمان خود را از دست نداد و خداوند نيز در آخر او را كامياب ساخت ، زيرا خداوند بسيار رحيم و مهربان است .

عبرانيان 6 : 15   ت   تفسيري   ( ابراهيم )
ابراهيم نيز با شكيبايي منتظر ماند تا سرانجام خدا مطابق وعده خود پسري به او داد، كه همان اسحاق باشد .

وخود عيسي مسيح كه استاندارد و معيار و مُدل زندگي ما است در اين مورد نمونه است :

عبرانيان 12 : 2 – 3    ( عيسي مسيح )
2 و براي پيروزي در اين مسابقه روحاني ، به عيسي چشم بدوزيم كه چنين ايماني را در قلب ما ايجاد كرده و آن را كامل خواهد ساخت . زيرا او خود نيز در همين مسير، صليب ، و خفت و خواري آن را تحمل كرد، چون مي دانست در پي آن ، خوشي و شادي عظيمي نصيبش خواهد شد. به همين جهت ، اكنون در جايگاه افتخار، يعني در دست راست تخت خدا نشسته است . 3 پس اگر مي خواهيد در اين مسابقه خسته و دلسرد نشويد، به صبر و پايداري مسيح بينديشيد، به او كه از سوي گناهكاران مصيبت ها كشيد

ما به عنوان ايمانداران ، يعني كساني كه با عيسي مسيح خداوند زندگي مي كنند ، چگونه مي توانيم اين صفت مشخصه را به ديگران نشان دهيم ؟

1 –  ابتدا بايد آنرا داشته باشيم و اين داشتن از زندگي با خداوندمان عيسي مسيح بدست مي آيد .

2 –  بايد اهدافي را كه خدا براي ما دارد با تمام دل و وجود پذيرا باشيم ، حتي اگر او مايل است كه ما از تجربياتي بگذريم ، زيرا آنها ما را بيشتر مقدس مي گردانند وشخصيت ما را در او مي سازند .  بايد بدانيم كه اهداف او براي رشد ما است و حتماً او ما را در مشكلات كمك خواهد كرد .

3 –  ما بايد به ياد وعده هاي او باشيم ، به عنوان مثال در :
روميان 8 : 28
و مي دانيم كه بجهت آناني كه خدا را دوست مي دارند و برحسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها براي خيريّت (ايشان) با هم دركار مي باشند .

اگر اجازه دهيم كه خدا در زندگي ما كار كند آنوقت ، دفعه بعد كه در ترافيك ، قرار گرفتيم و صداي بوق و هزار و يك چيز ديگر را شنيديم ، اگر كسي به ما خيانت ورزيد ، اگر ما را به خاطر ايمانمان زدند يا زنداني كردند ، ديگر ما نيز مانند آنها عمل نخواهيم كرد بلكه با صبر تحمل كرده و خواهيم كفت : خدا بركتتان بدهد . مرسي ، ممنون .
چرا ؟ به خاطر اينكه ديگر در اسارت و بردگي و بندگي آن انسانيت كهنه نيستيم ، زيرا خداوند ما عيسي مسيح به ايمان آوردن به او كهنه را تازه مي گرداند :

2 قرنتيان 5 : 17   ت   تفسيري
كسي كه از آنِ مسيح مي گردد، تبديل به شخص جديدي مي شود. او ديگر آن انسان قبلي نيست ؛ او زندگي كاملاً تازه اي را آغاز كرده است .

روميان 2 : 7   ت  تفسيري
او زندگي جاويد را به كساني مي بخشد كه با صبر و تحمل آنچه راست است به عمل مي آورند و خواستار جلال و بزرگي و بقايي هستند كه خدا عطا مي كند .

منبع:eichurch.co.uk

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *