باب اول آيات هجدهم تا بيستم

 

 

 

 

يوحنا 3 : 3
عيسي در جواب او گفت: «آمين آمين به تو مي‌گويم اگر كسي از سرِ نو مولود نشود، ملكوت خدا را نمي‌تواند ديد.»

·       تا ما چون نوبر مخلوقات او باشيم
نوبر يعني چه ؟
نوبر يا اولين ميوه ، بيانگر محصول خوب ، حاصلخيزي و بركت است .  اگر ميوه اول يعني نوبر خوب باشد ، پس مي توان حدس زد كه حاصل خوبي در راه است .  از آنجايي كه عيسي مسيح بي نظير است پس كاري را كه او انجام مي دهد ، يعني تولد تازه نيز بي نطير است و اين ميوه اي كه از زحمت باغبان خدا يعني عيسي مسيح بوجود آمده است ، نوبر براي خدا به عنوان فرزندان او مي گردد .
و اين در زماني است كه چون عيسي مسيح به عنوان يگانه فرزند خدا ناميده شده است ، محصول و دست رنج خود را يعني ما را به خدا به عنوان نوبر تقديم مي نمايد .

1 قرنتيان 15 : 20 – 23
20 امّا مسيح براستي از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است .  21 زيرا همان‌‌گونه که مرگ از طريق يک انسان آمد، رستاخيز مردگان نيز از طريق يک انسان پديدار گشت. 22 زيرا همان‌‌گونه که در آدم همه مي‌ميرند، در مسيح نيز همه زنده خواهند شد. 23 امّا هر‌کس به نوبه خود: نخست مسيح که نوبر بود؛ و بعد، به هنگام آمدن او، آنان که متعلق به اويند .

بهترين و پاكترين هديه ما به خدا وجود خود ما است .  پس بايد سعي كنيم بهترين را براي او از وجود خودمان بدهيم ، بدني پاك و معرف محصول خوب و پُر بار .  در عهد عتيق يا قديم ، قوم خدا نوبر محصولات خود را به خدا هديه مي دادند ، امروز ما نيز در عيسي مسيح ميتوانيم بهترين هارا براي خدا با داشتن زندگي بدون گناه ، تقديم نماييم .

اعداد : 18 : 12
تمامي بهترين روغن و تمامي بهترين حاصل مو و غله يعني نوبرهاي آنها را كه به خداوند مي دهند، به تو بخشيدم .

در اين مرحله است كه ما نوبر مخلوقات مي گرديم
اين نوبر مخلوقات بودن ، ما را به مقام فرزند خواندگي او در عيسي مسيح ميرساند ، اين زماني انجام مي گيرد كه او از ما خوشنود باشد .

افسسيان 1 : 4 – 5
4 زيرا پيش از آفرينش جهان، ما را در وي برگزيد تا در حضورش مقدّس و بي‌عيب باشيم. و از محبت، 5 بنا‌بر خشنودي اراده خود، ما را از پيش تعيين کرد تا به‌‌واسطه عيسي مسيح از مقام پسرخواندگي او برخوردار شويم .

يوحنا 1 : 12   ترجمه هزاره
امّا به همه کساني که او را پذيرفتند، اين اقتدار را بخشيد که فرزندان خدا شوند، يعني به هر‌کس که به نام او ايمان آورد .
حال كه نوبر معرف محصول است ، پس آفرينش در انتطار ظهور فرزندان خدا است

روميان 8 : 19 – 23     ترجمه هزاره
19 آفرينش با اشتياق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. 20 زيرا خلقت تسليم بطالت شد، نه به‌‌خواست خود، بلکه به اراده او که آن را تسليم کرد، با اين اميد که 21 خودِ خلقت نيز از بندگي فساد رهايي خواهد يافت و در آزادي پرجلال فرزندان خدا سهيم خواهد شد. 22 ما مي‌دانيم که تمام خلقت تا هم‌اکنون از دردي همچون درد زايمان مي‌نالد. 23 و نه‌‌تنها خلقت، بلکه خود ما نيز که از نوبر روح برخورداريم، در درون خويش ناله بر‌‌مي‌آوريم، در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگي، يعني رهايي بدنهاي خويش هستيم

روميان 8 : 19 – 23     ترجمه  تفسيري
19 تمام آفرينش نيز بي صبرانه منتظر روزي است كه خدا فرزندان خود را پس از مرگ زنده كند. 20و21 زيرا جهان برخلاف خواست خود، به دستور خدا محكوم به فنا شد. اما اين اميد هست كه روزي جهان از قيد فنا رها شود و در آزادي پرشكوهي كه متعلق به فرزندان خداست ، شريك گردد. 22 چون مي دانيم كه حتي حيوانات و گياهان نيز كه گرفتار بيماري و مرگند، همچون زني كه در حال زاييدن است ، درد مي كشند و در انتظار اين واقعه بزرگ ، روزشماري مي كنند. 23 حتي ما مسيحيان ، با اينكه روح خدا را بعنوان نشانه اي از شكوه و جلال آينده در خود داريم ، با آه و ناله در انتظاريم تا از درد و رنج آزاد شويم . بلي ، ما نيز با اشتياق بسيار، منتظر روزي هستيم كه خدا امتيازات كامل ما را بعنوان فرزندانش ، به ما عطا كند. يكي از اين امتيازات ، طبق وعده او، بدن تازه اي است كه نه دچار بيماري مي شود و نه مرگ بر آن قدرت دارد .

1 : 19 – 27
مابقي اين باب يعني آيات  19 – 27  دستور العمل هايي است كه يعقوب به ايمانداران ، از لفظ بنابراين پيشنهاد مي كند .

1 : 19
بنابراين، اي برادرانِ عزيز من، هر كس در شنيدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سُست باشد .

برادران عزيز من، توجه کنيد: هر‌‌کس بايد در شنيدنْ تند باشد، در سخن‌گفتن کُند و در خشمْ آهسته .  ترجمه  هزاره

با توجه به مقامي كه ما در خداوندمان داريم بايد مواظب آن ميوه نخست يا نوبر در زندگي فرزند خواندگي مان ، با نكاه داشتن عوامل بنا كننده و مخرب ، همچون گوش و زبان و خشم باشيم .

منظور اين آيه اين نيست كه هميشه ما بشنويم و حرف نزنيم و اگر حرف زديم خيلي آرام حرف بزنيم و اگر عصباني شديم خودمان را سًست و شُل و وِل نماييم .

·       در شنيدن تند

قسمت اول آيه  19  كه مي گويد در شنيدن تند به معني گوش دادن است .  ما بايد آماده باشيم تا از روح القدس ياد بگيريم و اگر همش حرف بزنيم و يا ياد بدهيم ولي حاضر به شنيدن نباشيم ، رشد نخواهيم كرد و محصول خوبي عرضه نخواهيم كرد .

·       در گفتن آهسته

جالب است كه يعقوب به اين مسئله اهميت مي دهد .  او مي داند كه زبان و لبها و دهان ما مي تواند ما را به هلاكت ببرد .  اگر صحبت ما نسنجيده باشد هم هلاك خواهيم كرد و هم هلاك خواهيم شد .

امثال سليمان 13 : 3

هر كه دهان خود را نگاه دارد جان خويش را محافظت نمايد، اما كسي كه لبهاي خود را بگشايد هلاك خواهد شد .

هر كه‌ زبان‌ خود را نگه‌ دارد جان‌ خود را حفظ‌ مي‌كند، اما كسي‌ كه‌ نسنجيده‌ سخن‌ بگويد خود را هلاك‌ خواهد كرد.     ترجمه تفسيري

جامعه 5 : 2
با دهان خود تعجيل منما و دلت براي گفتن سخني به حضور خدا نشتابد زيرا خدا در آسمان است و تو بر زمين هستي؛ پس سخنانت كم باشد.

امثال سليمان 10 : 19

پرحرفي‌، انسان‌ را بسوي‌ گناه‌ مي‌كشاند. عاقل‌ كسي‌ است‌ كه‌ زبانش‌ را مهار كند .    ت   تفسيري

مزمور 49 : 3

زبانم به حكمت سخن مي راند و تفكر دل من فطانت است .  ( اظهار دل من فهم مي بخشد )

امثال سليمان 16 :‌23

دل مرد حکيم دهان او را عاقل مي گرداند و علم را بر لبهايش مي افزايد .

امثال 15 : 18

مرد تندخو نزاع را برمي انگيزاند، اما شخص دير غضب خصومت را ساكن مي گرداند

امثال 15 : 28

دل مرد عادل در جواب دادن تفكّر مي كند، اما دهان شريران،‌ چيزهاي بد را جاري مي سازد .

آدم‌ خوب‌ قبل‌ از جواب‌ دادن‌ فكر مي‌كند، اما آدم‌ بد زود جواب‌ مي‌دهد و مشكلات‌ به‌ بار مي‌آورد .

ترجمه تفسيري

امثال 18 : 13

هر كه سخني را قبل از شنيدنش جواب دهد براي وي حماقت و عار مي باشد .

امثال 29 : 20

آيا کسي را مي بيني که در سخن گفتن عجول است اميد بر احمق زياده است از اميد بر او .

·       در خشم سُست باشد

كنترل بر خشم و عصبانيت ، نعمت بزرگي است . خشم و عصبانيت در وجود ما نهفته است و بروز آن در شخصيت هاي مختلف ، متفاوت است .  انواع خشم ها و عصبا نيت ها وجود دارد كه به نظر من ارتباط مستقيم به مسائل ژنتيكي و ارثي و روحي و رواني و تكبر و خود خواهي شخص دارد .

براي ما ايمانداران مهم است كه بدانيم كه خشم و عصبانيت ما نه تنها شخصيت ما را ضربه مي زند ، بلكه بودن خداوند مان عيسي مسيح را در زندگي ما كه شهادتي از دگرگوني ما توسط خداوندمان است را زير سئوال مي برد .

بايد  دقت نمود كه حالا چون ايماندار شديم اين طور نيست كه خشمگين يا عصباني نخواهيم شد ، بلكه اگر ما در برابر نابرابري و بي عدالتي و انجام گناه ناراحت و عصباني مي شويم ، بيانگر عدالت خواهي ما است .  اما اگر براي هر چيز كوچكي ناراحت و عصباني هستيم بايد در فيض خداوندمان عيسي مسيح بر آن كنترل و غلبه داشته باشيم .  شده است كه شنيده ايم كه بله فلان خواهر و برادر خيلي خوب است اما بد اخلاق و نتد مزاج است ، كه اين خداوند را جلال نمي دهد .

افسسيان 4 : 26

26 خشم گيريد و گناه مورزيد؛ خورشيد بر غيظ شما غروب نكند .

26 هنگامي که خشمگين مي‌شويد، گناه نکنيد : مگذاريد روزتان در خشم به ‌‌سر رسد .    ترجمه هزاره

خود خداوند ما عيسي مسيح براي برقراري عدالت خدا خشمگين شد .

مرقس 11 : 15 – 17
15 پس وارد اورشليم شدند. و چون عيسي داخل هيكل گشت، به بيرون كردن آناني كه در هيكل خريد و فروش مي كردند شروع نمود و تخت هاي صرّافان و كرسيهاي كبوتر فروشان را واژگون ساخت، 16 و نگذاشت كه كسي با ظرفي از ميان هيكل بگذرد . 17 و تعليم داده، گفت: «آيا مكتوب نيست كه خانه من خانه عبادتِ تمامي امّت ها ناميده خواهد شد؟ امّا شما آن را مغازه دزدان ساخته ايد.

مرقس 11 : 15 –  17 ت  هزاره
15 چون به اورشليم رسيدند، عيسي به صحن معبد درآمد و به بيرون راندن کساني آغاز کرد که در آنجا داد‌و‌ستد مي‌کردند. او تختهاي صرّافان و بساط کبوترفروشان را واژگون کرد . 16 و اجازه نداد کسي براي حمل کالا از ميان صحن معبد عبور کند. 17 سپس به آنها تعليم داد و گفت: مگر نوشته نشده است که، خانه من خانه دعا براي همه قومها خوانده خواهد شد ؟ اما شما آن را لانه دزدان ساخته‌ايد .

1 : 20   ( اين آيه در ادامه آيه 19 در بحث خشم است )
زيرا خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمي آورد .

زيرا خشم نمي گذارد آنطور كه خدا مي خواهد، خوب و درستكار باشيم .

 

 

 

 

منبع:eichurch.co.uk

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *